Pracovní stáž v programu LLP/Erasmus

Od AR 2009/2010 se studentům nově otevírá možnost absolvovat zahraniční pracovní stáž v programu LLP/Erasmus. Tato nabídka platí i pro studenty, kteří již v programu LLP/Erasmus do zahraničí vycestovali. Každý student totiž může vyjet jedenkrát na studijní pobyt a jedenkrát na pracovní stáž během celého svého studia na vysokých školách.

Přečtěte si rady, tipy studentů, kteří se již ze zahraničního studijního pobytu či pracovní stáže vrátili a získejte užitečné informace „z praxe“ v databázi Závěrečných zpráv.

***V akademickém roce 2013/2014 bude spuštěna nová databáze závěrečných zpráv v aplikaci Mobility Tools. Bližší informace sdělí NAEP v průběhu měsíce listopadu.***

Podnik, ve kterém bude pracovní stáž realizována, si student hledá sám či s pomocí fakultního koordinátora. Dále lze využít databáze pro vyhledávání stáží NAEP či sledujte Aktuality

Stejně jako u studijního pobytu máte i před počátkem pracovní stáže možnost absolvovat intenzivní jazykový kurz EILC .Užitečné rady a informace, čemu se během EILC vyhnout a co určitě nezmeškat..... zjistíte zde

 

 PŘED PŘÍCHODEM DO KANCELÁŘE A311, ODD. 9230 SI NEJPRVE SJEDNEJTE SCHŮZKU S PANÍ VAŇKOVOU (daniela.vankova@vsb.cz)!


Podmínky pro vysílané studenty

 • Student musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole, studovat může prezenční, kombinovanou nebo distanční formou studia.
 • Minimální délka pracovní stáže je 3 měsíce (min. např. od 13.2. do 13.5.), maximální 12 měsíců.
 • Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci.
 • Pracovní stáž se nesmí uskutečnit: instituce EU a dalších EU orgány http://ec.europa.eu/institutions/index_en.htm , organizace spravující programy EU a národní diplomatické zastoupení domovské země studenta (ambasády, konzuláty) - tj. země domovské instituce studenta nebo země studentova původu/občanství.
 • Jedná se o práci na plný pracovní úvazek dle předem dohodnutého pracovního plánu. Podmínkou pracovní stáže není podepsaná bilaterální smlouva mezi domácí VŠ a zahraničním podnikem, podmínkou výjezdu je sepsaná Training Agreement and Quality Commitment.
 • Po studentovi nesmí být ( přijímající institucí ) požadovány žádné poplatky související s organizací a administrací jeho pracovní stáže.
 • Student může využit služeb zprostředkovatelské agentury, avšak pracovní plán (Training Agreemen) následně sjednává a podepisuje přímo s přijímající institucí.
 • Informace k opakovaným výjezdům v rámci programu LLP/Erasmus.

Finanční zajištění pracovní stáže

 • Student obdrží stipendium od vysílající vysokoškolské instituce, poskytuje se formou paušální částky na měsíc stáže v zahraničí.
 • Tabulka přidělovaných stipendií a grantů 2013/2014
 • Vzorec pro výpočet výše stipendia – na základě délky pobytu
 • Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady během pobytu v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek.
 • Student se může zúčastnit pracovní stáže i jako tzv. zero-grant student, tj. jako student, který má stejná práva a povinnosti jako řádný LLP/Erasmus student, nedostává však od vysílající instituce stipendium. Do zahraničí může student vycestovat rovnou jako zero-grant student, ovšem nejčastěji se tohoto statusu využívá k prodloužení stáže studentů, kteří byli vysláni na semestr, ale z nějakého důvodu chtějí v zahraničí zůstat déle (celý rok) a škola již nemá finanční prostředky na financování jejich stáže. Status zero-grant studenta musí být odsouhlasen vysílající institucí a studentem a v případě prodloužení stáže uveden v nové finanční dohodě.
 • Pravidlo pro vyplácení stipendia zde


Jak se přihlásit na pracovní stáž?

Krok 1 - Výběrové řízení

Student se musí přihlásit u fakultního koordinátora a úspěšně projít výběrovým řízením. Jednou z podmínek pro zdárné zvládnutí VŘ je jazyková vybavenost a dobré studijní výsledky.

Krok 2 - Podpis pracovního plánu stáže (Training Agreement + Quality Commitment)

Pracovní stáž musí být předem domluvena mezi vysílající VŠ, přijímajícím podnikem a studentem na základě Training Agreement and Quality Commitment.  Tento JEDEN dokument ve 2 vyhotoveních vyplníte, podepíšete, necháte zkontrolovat fakultním koordinátorem a zašlete na zahraniční instituci. Po obdržení potvrzeného plánu zpět odevzdáte 1 originál na odd. 9230, kanc. A 311, Poruba.

Miminální délka pracovní stáže je 3 měsíce ( např. od. 13. února do 13. května), maximální délka 12 měsíců, přičemž pobyt musí být ukončen nejpozději 30. září.

!!! Prosím, všímněte si změn v dokumentu TA+QC v sekci IV. Zvlášt důležité jsou poskytnuté informace týkající se sjednání pojištění !!! Každý student musí mít před výjezdem sjednáno Úrazové pojištěníPojištění léčebných výdajů platné pro cílovou zemi, taktéž Pojištění odpovědnosti za škodu!  V případě,že Vám pojištění zajistí přijmající instituce, musí toto být označeno v odstavci IV. uvedeného dokumentu !!! Bez této informace nebude Váš TA+QC potvrzen institucionálním koordinátorem.V případě, že si pojištění sjednáváte sami, doručíte kopie sjednaných pojištění spolu s Finanční dohodou. 

Krok 3 - Podpis Finanční dohody (FD)

- čtěte pokyny pro vyplnění zde  čtěte POZORNĚ jak vyplnit údaje do FD + výši stipendia ! Konečnou výši stipendia v CZK zaokrouhlete na 2 desetinná místa ! Případné chyby nelze v již vytištěném dokumentu opravovat, v případě vyplnění nesprávných údajů budete vyzváni k doručení nové FD! Prosím, berte na vědomí, že v kanceláři odd. 9230 není možnost Vaše FD tisknout či kopírovat. Totéž platí pro doklad o sjednaném pojištění - krok 4

Finanční dohoda 2013/2014 + příloha II + příloha III+ příloha IV

Vyplněnou finanční dohodu (FD) si 2 x vytiskněte, podepište a odevzdejte na odd. 9230. Po podpisu institucionálním koordinátorem zůstane 1 originál na VŠB-TUO, druhý bude patřit Vám. Do FD uveďte přesnou dobu trvání pracovní stáže, na které jste se předem domluvili na zahraniční instituci (viz Training Agreement)!

Vzhledem k velmi omezeným finančním prostředkům nebude možno zpětně doplácet stipendium těm studentům, kteří si svůj pobyt prodlouží a přesáhnou dobu pobytu uvedenou ve FD. Je tedy nezbytné dodržet délku pobytu uvedenou ve FD a taktéž na shodnou dobu přivézt potvrzení vystavené zahraničním podnikem o délce pobytu: Confirmation of LLP/Erasmus Placement

Při podpisu Finanční dohody obdrží každý student listinu LLP/Erasmus Charta Studenta, obsahující základní práva a povinnosti studentů pobývajících v zahraničí v programu LLP/Erasmus.

Student je POVINEN IHNED písemně informovat o případné změně bankovních údajů p. Vaňkovou na adrese daniela.vankova@vsb.cz tak, aby zabránil zaslání stipendia na nepatřičný účet!

Krok 4 - Sjednání pojištění

Nově pro AR 2013/2014: Podpisem FD se student zavazuje, že si na dobu pracovní stáže sjedná tato pojištění: 1. Pojištění léčebných výloh, 2. Pojištění odpovědnosti za škodu 3. Úrazové pojištění. Uvedená 3 pojištění musí být uzavřena PŘED podpisem FD. Kopie dokumentů odevzdejte na odd. 9230 spolu s FD. 

Krok 5 - Odevzdání Evidenčního listu

Krok 6 - V případě, že máte všechny dokumenty kompletní, sjednejte si u paní Vaňkové (daniela.vankova@vsb.cz) schůzku

 - s sebou doneste: zahraniční institucí potvrzený Training Agreement, 2 x vyplněnou Finanční dohodu, doklady o sjednaném pojištění, Evidenční list, zkontrolujte bankovní účet v IS Edison.....a bude Vám zasláno stipendium.


Jak pracovní stáž ukončit?

Po ukončení stáže ihned kontaktujte svého fakultního koordinátora

Krok 8 - Doložte následující dokumenty:

 • Confirmation of LLP/Erasmus Placement  ! 2 shodné originály ! potvrzení o délce a výsledcích pracovní stáže – 1 orig. odevzdejte na odd. 9230/p. Vaňkové, 1 orig. fakultnímu koordinátorovi (do 14 dní od ukončení stáže)
 • Výsledky pracovní stáže na zahraniční instituci  - po návratu musí student vybavit ve spolupráci s fakultním koordinátorem (do 14 dní po ukončení stáže)
 • Po návratu student vyplní závěrečnou zprávu (do 30 dnů od ukončení studijního pobytu) POZNÁMKA: V akademickém roce 2013/2014 bude spuštěna nová databáze závěrečných zpráv v aplikaci Mobility Tools. Bližší informace sdělíme v průběhu leden/únor. 

  • Studenti vyjíždějící na program Erasmus od akademického roku 2013/2014 budou vyplňovat závěrečnou zprávu do nové celoevropské databáze Mobility Tools (EU Survey).
  • Pokyny k vyplnění zprávy a ke vstupu do databáze byste měli obdržet ve formě automatického e-mailu generovaného databází v době, kdy končí Váše pracovní stáž v zahraničí. Některé e-mailové účty mohou vyhodnotit zprávu jako SPAM (prosím kontrolujte si v e-mailu i tuto složku).
  • Představu závěrečné zprávy můžete získat zde.

  ***V případě zahraničních pobytů končících v prosinci a v lednu - ZS 2013/2014 prosíme o trpělivost, je pravděpodobné, že zprávu budete moci vyplnit až v průběhu ledna***

 • Účastníci EILC kurzů dále odevzdají na odd. 9230/p. Vaňkové originál potvrzení o délce trvání EILC kurzu. (do 14 dní po ukončení stáže)

 

INFORMACE PRO STUDENTY S TĚŽKÝM HANDICAPEM NEBO SE ZVLÁŠTNÍMI POTŘEBAMI!

Studenti s těžkým handicapem nebo se zvláštními potřebami mohou prostřednictvím VŠB-TUO požádat Národní agenturu pro evropské vzdělávací programy v Praze (NAEP) o speciální grant. Bližší informace naleznete zde.                                                                                                         

Studenti, kteří mají zájem o výše uvedené stipendium požádat, doručí řádně vyplněnou a kompletní Žádost (včetně příloh) na odd. 9230 nejpozději do 6. 12. 2013 !  (k rukám Daniely Vaňkové, kanc. A 311, areál Poruba).

 

Exchange Student Club VŠB-TUO - http://esc.vsb.cz

Studenti, vrátili jste se ze zahraničního pobytu a chcete dále rozvíjet své znalosti cizích jazyků? Chcete smysluplně využívat svých schopností, zkušeností a navázat nová přátelství se zahraničními studenty? Pokud jsou Vaše odpovědi kladné, můžete se zapojit do spolupráce se studentskou organizací Exchange Student Club VŠB-TUO.   Neváhejte a přidejte se ! http://escvsb.cz/buddies 

 

Formuláře k pracovním stážím v rámci programu LLP/Erasmus


© 2015 VŠB-TU Ostrava