Název projektuTvorba nového předmětu Kognitivní psychologie
KódRPP2019/58
Předmět výzkumuPředmět bude katedrou společenských věd, tedy domovským pracovištěm řešitele, nabídnut v rámci výuky povinně - volitelných společenskovědních předmětů na Fakultě strojní (FS), Fakultě elektrotechniky a informatiky (FEI), Hornicko-geologické fakultě (HGF) a Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství (FMMI) jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterském studiu. V průběhu akreditací na dalších fakultách VŠB - TUO bude jednáváno o jeho zařazení do povinně volitelných předmětů v rámci bakalářského a magisterského studia, v prezenční i kombinované formě. V rámci vytvoření nového studijního programu Etika umělé inteligence na VŠB - TUO a jeho následné akreditace je zapotřebí připravit zcela nový předmět pod názvem Kognitivní psychologie. Tento předmět bude vyučován v rámci magisterského oboru jako povinný jak v prezenční, tak kombinované formě studia. Kognitivní psychologie je jednou z psychologických věd, která se zabývá způsobem vytváření tzv. vnitřních modelů vnějšího světa, ve kterém žijeme. Zkoumá vnitřní procesy a struktury zapojené v lidském poznávání prostředí a ve výběru vhodné akce. Zabývá se tematikou pozornosti, vědomí, vnímání, učení, paměti, tematikou mentální prezentace, jazykem, tvořivosti a tematikou kreativního myšlení a řeči.
Rok zahájení2019
Rok ukončení2019
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypProjekty FRVŠ, RPP projekty
ŘešitelMatochová Jana Mgr., Ph.D.

Probíhající projekty:

Political Regionalization of Visegrad Countries [ Detail ]

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadané žáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami [ Detail ]

Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních předmětů na VŠB-TU Ostrava [ Detail ]


Centrum pro výzkum vztahů veřejnosti a průmyslu [ Detail ]

© 2019 VŠB-TU Ostrava