Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Profil absolventa specializace Sportovní management

Absolvent specializace Sportovní management bakalářského studijního programu Ekonomika podniku a management si získané základní teoretické a praktické znalosti a osvojené dovednosti z oblasti ekonomiky podniku a managementu prohloubí a rozšíří o znalosti a dovednosti z problematiky vedení lidí a řízení lidských zdrojů v oblasti managementu sportu. Osvojí si základní poznatky z oblasti ekonomických teorií, matematických a statistických metod pro analýzu dat a rozhodování v podnikové ekonomice a managementu. Získá přehled o možnostech získávání finančních prostředků k zajištění řádného chodu sportovního klubu a o možnostech podnikání ve sportu. Orientuje se v právních aspektech fungování sportovního klubu na bázi neziskové organizace nebo obchodní společnosti. Je schopen aplikovat manažerské dovednosti na oblast řízení sportovních klubů a organizací, umí stanovit vhodnou marketingovou koncepci sportovního klubu, dokáže používat správné metody a postupy vedoucí k realizaci výkonných procesů a vyhodnocování výsledků sportovní činnosti. Je vybaven komunikačními dovednostmi včetně schopnosti komunikovat v cizím jazyce. Orientuje se v problematice současného sportovního managementu, je si vědom sociálně-ekonomického významu sportu pro společnost, má přehled o negativních jevech současného sportovního prostředí, zná základní principy sportovní etiky.

Nabídka specializace Sportovní management reaguje na poptávku po ekonomicky vzdělaných odbornících – sportovních manažerech připravených pro působení v různých oblastech sportovního prostředí ČR.  

Cílové vědomosti a dovednosti absolventa:

 • přiměřené znalosti z obecné ekonomie
 • základní znalosti z managementu a marketingu
 • transformace ekonomických znalostí na oblast tělesné výchovy a sportu
 • specifické odborné znalosti dané potřebami oboru
 • znalosti z biolékařských předmětů
 • znalosti z vedení tréninkového procesu
 • vlastní rozvoj fyzické zdatnosti (aktivní účast na cvičeních – výběrové sporty)
 • schopnost samostatně řešit problémy
 • aktivní znalost dvou světových jazyků
 • kultura ústního a písemného projevu

Specifické znalosti, dovednosti, postoje absolventa:

 • makroekonomické a mikroekonomické znalosti
 • znalosti o ekonomickém významu sportu
 • znalosti z matematiky, statistiky, informatiky
 • znalosti managementu, marketingu, sportovního managementu, sportovního marketingu
 • znalosti základních zákonných norem ČR, obchodního práva a práva ve sportu
 • základní znalosti z anatomie, fyziologie a traumatologie
 • znalosti podnikové ekonomiky, veřejné ekonomiky a správy
 • znalosti z oblasti účetnictví, financí, daňové soustavy v ČR, bankovnictví
 • znalosti z psychologie, sociologie, historie sportu, tělocvičné rekreologie

 • specifické znalosti problematiky sportovního managementu, jako například:
 • ekonomický přínos sportu pro národní hospodářství
 • řízení tělesné výchovy, sportu a tělocvičná rekreace
 • znalosti z oblasti podnikatelského sektoru výroby sportovního zboží
 • provozování placených tělovýchovných služeb
 • význam sportovní reklamy a sponzoringu ve sportu
 • znalosti z plánování, organizování, kontroly, vedení lidí a řízení lidských zdrojů v tělesné výchově a sportu
 • základní znalosti o stavbě lidského těla, jeho fyziologických zákonitostech a předpokladech pro sportovní činnost
 • znalosti o možnostech vzdělávání v oblasti sportovního managementu v ČR a v Evropě a ve světě
 • přehled o nových trendech, ale i negativních jevech ve sportu
 • orientování se v problematice zdravého životního stylu a volného času v návaznosti na sportovní prostředí