Základy matematiky číselné obory, funkce, rovnice a nerovnice, komplexní čísla, posloupnosti a řady, kombinatorika, analytická geometrie v rovině web
Matematika I lineární algebra, analytická geometrie, diferenciální počet funkcí jedné proměnné web  úlohy  videa
Matematika II integrální počet funkcí jedné proměnné, funkce více proměnných, diferenciální rovnice web úlohy videa
Matematika III vícenásobné integrály úlohy videa
  Sbírka úloh - neřešené úlohy z matematiky I, matematiky II a matematiky III web
Základy geometrie, geometrie řešené planimetrické a stereometrické konstrukční úlohy, zobrazovací metody, křivky, plochy a aplikace v deskriptivní a konstruktivní geometrii
Kuželosečky a kolineace, Kótované promítání, Topografické plochy, Axonometrie
web
Pravděpodobnost a statistika kombinatorika, počet pravděpodobnosti, náhodná veličina a její rozdělení, náhodný vektor, statistické soubory a jejich chrakteristiky, regrese, statistická indukce, testování hypotéz web
Algoritmy a datové struktury algoritmický přístup k řešení úloh, datové a řídící struktury algoritmického jazyka web
Numerické metody základní numerické metody matematické analýzy a lineární algebry web
 

Další studijní materiály najdete

E-studovna katedry

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava