akreditace-small

Odělení „Inženýrské pedagogiky“ má celoškolskou působnost a je součásti Katedry společenských věd. Jeho pracovníci realizují čtyřsemestrální vzdělávací program „Pedagogické studium pro učitele odborných předmětů“, který je zařazen do programu celoživotního vzdělávání Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Studiem uvedeného vzdělávacího programu získají absolventi osvědčení o pedagogické způsobilosti k vyučování odborných předmětů v oboru své vysokoškolské kvalifikace na střední škole. Studium je akreditováno MŠMT č. j. 29612/2011-25-751, pojetí a obsah studia souvisí s § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
Studium je rovněž akreditováno Mezinárodní společností pro inženýrskou pedagogiku (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik) – IGIP. Umožní absolventům studia získání mezinárodního titulu Ing. Paed. IGIP. Více na informací: http://www.igip.org/
Členové katedry organizují také kurz „Inženýrská pedagogika“, který je zaměřen na zvýšení pedagogické, psychologické a didaktické přípravy akademických pracovníků vysokých škol technického zaměření s důrazem na evropské standardy, které jsou soustředěny v kurikulu Inženýrská pedagogika vypracovaném Mezinárodní společností pro inženýrskou pedagogiku -IGIP. Absolventi kurzu se mohou ucházet o získání mezinárodního tituluIng. Paed. IGIP“.


© 2020 VŠB-TU Ostrava