Analytická činnost, objednávkové formuláře

CNT zajišťuje analytické práce pro vlastní výzkumný program, spolupracující fakulty, průmyslové závody a orgány státní správy v následujících oblastech:

 • Fyzikálně chemické analýzy průmyslových odpadů a výluhů podle požadavků platné legislativy ČR.
 • Chemické a fázové analýzy materiálů různých typů, pevných a kapalných paliv, zemin, hornin a základních stavebních materiálů.
 • Chemický a fyzikální rozbor vod.
 • Měření a analýzu emisí zachycených do sorpčních roztoků nebo na filtrech.
 • Analýzu povrchu materiálů mikroskopií atomárních sil a elektronovou mikroskopií.
 • V případě potřeby je prováděna také příprava analytických vzorků aktuálními postupy (drcení, mletí, sítování, sušení atd.) s využitím moderní techniky.

Oblast anorganické analýzy:

 • příprava výluhů za atmosferického i zvýšeného tlaku, extraktů, mineralizace (nízkotlaká i vysokotlaká),
 • stanovení vybraných fyzikálně-chemických parametrů (pH, měrné vodivosti, rozpuštěných a nerozpuštěných látek, podílu látek nerozpustných v kyselinách, kyselinové neutralizační kapacity, alkality i acidity apod.),
 • kvalitativní a kvantitativní stanovení majoritních, minoritních a stopových prvků,
 • stanovení aniontů, anionaktivních tenzidů, amonných iontů,
 • stanovení forem síry.

Oblast organické analýzy:

 • příprava analytických vzorků pro organickou analýzu,
 • stanovení těkavých organických látek, například BTEX, těkavých chlorovaných uhlovodíků, metanolu, etanolu, butanolu, acetaldehydu,
 • stanovení polotěkavých organických látek, například PAH, PCB, fenolů, chlorfenolů,
 • stanovení C10 - C40 v pevné i vodné matrici pomocí plynové chromatografie.

Oblast strukturní a fázové analýzy:

 • identifikace pevných látek rtg. difrakční analýzou,
 • strukturní analýza krystalických látek,
 • identifikace a kvantitativní stanovení látek metodou infračervené spektroskopie,
 • analýza povrchu materiálů mikroskopií atomárních sil a elektronovou mikroskopií, včetně stanovení mikrodrsnosti.

Oblast zkoušení materiálů:

 • hodnocení třecích vlastností kompozitních materiálů,
 • odběr a úpravy vzorků,
 • odběr a analýza tuhých i plynných produktů třecího procesu.

 

Postup při zadávání požadavků na CNT

 • Zadavatel vyplní "Objednávku práce" podle pokynů na formuláři a nechá ji potvrdit vedoucím katedry nebo ústavu.
 • Zadavatel dále vyplní "Protokol o převzetí vzorku". Pozornost je třeba věnovat charakteristice vzorku a přesnému výčtu požadovaných analýz a vypsat jednotlivé analýzy. Bez těchto údajů nemohou být zakázky zpracovány.
 • Zadavatel doručí vzorky a příslušné vyplněné formuláře do místnosti pro příjem vzorků v budvě N v pracovní dny od 8:00 do 9:00 hodin. Kontaktní osoba: Ing. Světlana Kozubová, tel. +420 597 321 569, e-mail: svetlana.kozubova@vsb.cz

Formuláře ke stažení:

 • Objednávka analytických prací (šablona .dot)
 • Protokol o převzetí vzorků (šablona .doc)

© 2019 VŠB-TU Ostrava