Centrum nanotechnologií (CNT) vzniklo z Vysokoškolského ústavu chemie materiálů (VÚCHEM) 1. února 2007 na základě schválení nového statutu VŠB-TUO Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 28. 12. 2006. Založení Centra nanotechnologií odráží změny, které nastaly ve vědeckém a výzkumném zaměření VÚCHEM v souvislosti s výzkumným záměrem MŠMT z oblasti nanomateriálů a nanotechnologií. Založení CNT také reflektuje akreditaci a zavedení nového studijního programu Nanotechnologie na VŠB-TUO od akademického roku 2007/2008, kdy bude podstatnou část výuky tohoto studijního programu zajišťovat. CNT jako nástupnická organizace VÚCHEM přebírá jeho závazky ve výuce a analytické činnosti. Výzkum v oblasti nanotechnologií je zaměřen do těchto oblastí:

  • příprava a charakterizace vrstevnatých silikátů a hydrotalcitů interkalovaných organickými molekulami,
  • příprava a charakterizace nanočástic kovů, jejich oxidů a sulfidů ukotvené na povrchu silikátových matric, nanokompozitních povlaků na silikátových matricích,
  • příprava nanočástic kovů s využitím biotechnologií a jejich charakterizace,
  • příprava a charakterizace nanočástic silikátů kombinací mechanických a fyzikálně-chemických postupů pro nanokompozitní materiály,
  • analýza a charakterizace nanočástic vznikajících při frikčních procesech,
  • studium toxicity a zdravotního rizika nanočástic.

Nanomateriály připravujeme pro následující aplikace - katalýza, fotokatalýza, sorpce a degradace organických polutantů, nanokompozity jako ochranné povlaky, fotofunkční a antibakteriální nanokompozity. Experimentální metody využívané pro studium připravených nanomateriálů zahrnují rentgenovou práškovou difrakci, rentgenovou fluorescenční spektroskopii, atomovou absorpční a emisní spektroskopii, IR spektroskopii, plynovou, kapalinovou a iontovou chromatografii, AFM mikroskopii, elektronovou mikroskopii a rentgenovou mikroanalýzu. Pro počítačový design nanomateriálů, využíváme metodu molekulárního modelování v modelovacím prostředí Materials Studio.
Dále poskytujeme podporu výzkumné a vývojové činnosti jiných pracovišť VŠB-TUO a dalších partnerů z vědeckovýzkumné a průmyslové sféry v oblasti chemické, strukturní a fázové analýzy materiálů, složek životního prostředí a odpadů.

Videoklip o nanotechnologiích a nanostrukturách.

Zasazení absolventského stromu (2013).

Poděkování absolventů (2014).

 

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA CENTRA NANOTECHNOLOGIÍ

 Ředitel CNT  

 prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.

tel.: 597 321 571

       597 323 129

jaromir.pistora@vsb.cz

               

Zástupce ředitele pro oblast výuky;

Vedoucí oddělení anorganické analýzy

prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.

tel.: 597 321 549

jana.seidlerova@vsb.cz

Zástupce ředitele pro oblast VaV a analytickou činnost;

Manažer kvality

doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.

tel.: 597 321 575

      597 321 554

daniela.placha@vsb.cz

 

Tajemník;

Sekretariát

Ing. Hana Janušová

tel.: 597 321 546

hana.janusova@vsb.cz

 

Vedoucí oddělení technologie a struktury nanomateriálů

doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.

tel.: 597 321 572

      597 329 549

grazyna.simha.martynkova@vsb.cz

 

Vedoucí oddělení zkoušení materiálů

doc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.

tel.: 597 321 565

vladimir.tomasek@vsb.cz

Vedoucí oddělení organické analýzy

Ing. Zdenek Lacný

tel.: 597 321 554

      597 321 544

zdenek.lacny@vsb.cz

Vedoucí oddělení bionanotechnologií

doc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph. D.

tel.: 597 321 519

      597 321 606

jonas.tokarsky@vsb.cz


© 2019 VŠB-TU Ostrava