Oddělení anorganické analýzy

Zaměstnanci:

prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc. - vedoucí oddělení

Ing. Klára Drobíková, Ph.D.
Ing. Martina Mirošová

Mgr. Oldřich Motyka, Ph.D.
Šárka Ratajová, DiS.

Ing. Šárka Tomisová

Ing. Zuzana Konvičková - interní doktorand

Výzkumné zaměření:

 • vývoj nových analytických aplikací,
 • modifikace jílových minerálů a jejich využití jako sorbenty pro čištění odpadních vod,
 • studium exfoliace jílových materiálů,
 • recyklace metalurgických odpadů a studium mobility polutantů z průmyslových.

V rámci analytického servisu Oddělení anorganické analýzy zajišťuje:

 • přípravu analytických vzorků pro posouzení vlivu odpadů na životní prostředí i možného přechodu toxických prvků do potravinového řetězce (extrakty za atmosférického i výšeného tlaku v různých činidlech),
 • nízkotlaké i vysokotlaké mineralizace pevných i kapalných vzorků,
 • fyzikální úpravu vzorků (homogenizace, separace, mletí),
 • stanovení vybraných fyzikálně-chemických parametrů kapalných vzorků (pH, konduktivita, acidita, alkalita, oxidovatelnost, tvrdost atd.)
 • základní chemický rozbor pevných vzorků (vlhkost, sítovou analýzu, nerozpustný podíl, ztrátu žíháním apod.)
 • kvalitativní analýzu majoritních a minoritních prvků,
 • kvantitativní analýzu majoritních, minoritních i stopových prvků v kapalných i pevných vzorcích (vody, vodné výluhy, kyselinové extrakty, odpadní materiály, popílky, popely, zeminy, kovové materiály na bázi Fe, vybrané slitiny neželezných kovů),
 • chemický rozbor paliv (formy síry, popel, nedopal, apod.),
 • chemickou analýzu stavebních hmot (cementy, vápence, sádrovce, beton, kamenivo) podle platných předpisů.

Přístrojové vybavení:

Laboratoře atomové absorpční spektroskopie

Atomový absorpční spektrometr s plamenovou atomizací: UNICAM 969

Dvoupaprskový jednokanálový absorpční spektrometr vybavený mikroprocesorem.
v kapalných vzorcích umožňuje analyzovat Al, Ag, As, Ba, Be, Ca, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, Sn, Si, Ti, Tl, V a Zn na koncentrační úrovni řádově mg/l.

Atomový absorpční spektrometr s elektrotermickou atomizací: UNICAM 989 QZ

Dvoupaprskový jednokanálový absorpční spektrometr s deuteriovou i Zeemanovou korekci pozadí.
Videokamera pro sledování procesů v průběhu atomizačního cyklu.
V kapalných vzorcích lze analyzovat Al, Ag, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Si, Ti, Tl a V v koncentracích na úrovni mg/l.
Kontinuální hydridová technika. Vzniklé hydridy se atomizují v elektricky vyhřívané křemenné kyvetě. Technika umožňuje stanovení velmi nízkých koncentrací As, Hg, Se, Sb, Sn.

Jednoúčelový atomový absorpční spektrometr pro stanovení Hg: AMA 254

Stanovní obsahu Hg v pevných i kapalných vzorcích bez potřeby před úpravy vzorku – mineralizace a pod.
Využitím techniky generování par kovové Hg s následným zachycením a nabohacením na zlatém amalgamu lze dosáhnout mimořádné citlivosti a nezávislosti výsledku stanovení na matrici vzorku.

UV/VIS spektrometr: LAMBDA 11

jednopaprskový spektrometr,
rozsah vlnových délek 200 – 900 nm,
holografická konkávní mřížka (1053 rysek/mm),
deuteriová a halogenová lampa.

Laboratoř atomové emisní spektroskopie

Atomový emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou: SPECTRO VISION EOP

Simultánní přístroj s axiálně umístěnou Ar/Ar plazmovou hlavicí opatřen zmlžovacími systémy umožňující analýzu pitných a silně zasolených kapalných vzorků i vzorků s obsahem kyseliny fluorovodíkové. Velmi nízké koncentrace umožňuje stanovovat ultrazvukový zmlžovací systém.
Optický systém je uzavřen a naplněný Ar, který je automaticky čištěn. Přístroj pracuje v oblasti 120 – 800 nm a tedy umožňuje analýzu 72 prvků. Velkou předností je relativně malá spotřeba vzorku (cca 5 ml) na záznam plného spektra v celém rozsahu práce přístroje. Přístroj umožňuje stanovit koncentrace na úrovni mikrogramů je vhodný pro stanovení matričních i stopových obsahů. Automatický podavač se zřeďovacím zařízením analýzu plně automatizuje.

Laboratoř infračervené spektroskopie

Infračervený spektrometr s Fourierovou transformací: FTIR 2000 PERKIN ELMER

Michelsonův interferometr a DTGS detektor umožňující kvalitativní analýzu pevných i kapalných vzorků. Přístroj je vhodný pro stanovení organických látek, vybraných anorganických aniontů, analýzu olejů, silikátů, aj.

Laboratoř přípravy vzorků

Tlakové filtrační zařízení a tlakový systém pro přípravu výluhů z materálů

Zařízení umožňuje zachytit kapalnou fázi s obsahem těkavých složek, připravovat vodné i kyselinové extrakty ze vzorků za atmosférického i zvýšeného tlaku.

Mikrovlnné mineralizační zařízení s rozptýleným zářením

Mineralizační zařízení fy. PERKIN-ELMER slouží k mineralizaci vzorků v otevřeném i vysokotlakém režimu do max. tlaku 100 atm. Mineralizace může probíhat až do 250 o C v teflonových rozkladných nádobkách.


© 2019 VŠB-TU Ostrava