Oddělení organické analýzy a katalytických procesů

Zaměstnanci:

Ing. Zdenek Lacný - vedoucí oddělení

Lucie Bravencová
Ing. Mgr. Cvejn Daniel, Ph.D.
Mgr. Iveta Martausová, Ph.D.
RNDr. Hana Otoupalíková
doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.

Ing. Ondřej Dutko - interní doktorand
Ing. Marcel Mikeska - interní doktorand
Ing. Kateřina Škrlová - interní doktorand

Výzkumné zaměření:

 • příprava a testování sorbetů, katalyzátorů a fotokatalyzátorů na bázi vrstevnatých silikátů a organického uhlíku,
 • vývoj nových analytických aplikací v oblasti chromatografických technik.

V rámci analytického servisu Oddělení organické analýzy zajišťuje:

 • kvalitativní a kvantitativní stanovení organických látek plynovou a kapalinovou chromatografií včetně MS a MS/MS stanovení,
 • kvalitativní a kvantitativní analýzu pomocí iontové chromatografie,
 • pyrolýzní chromatografii,
 • analýzu emisní po odběrech,
 • analýzu paliv,
 • analýzu vod,
 • přípravu a separaci vzorků pro organickou analýzu,
 • obecnou a praktickou výukovou a školící činnost v oblasti instrumentální organické analýzy.

Přístrojové vybavení:

Plynové chromatografy Agilent Technologies 6890N

 • Detektory: plamenoionizační (FID), teplotně vodivostní (TCD),
 • Injektáž: dávkovací plynová smyčka, “Split/Splitless“, PTV,
 • Autosampler pro kapalný nástřik Agilent,
 • HP ChemStation,
 • přístroje jsou používány pro analýzu těkavých a polotěkavých organických sloučenin s bodem varu do 300°C, analýza plynů.

 

Plynový chromatograf Agilent Technologies 7890 MS

 • Detektor: MS 5975C inert XL,
 • Injektáž:“Split/Splitless“, PTV,
 • Autosampler CTC , Head Space, TDAS 2000,
 • HP ChemStation,
 • NIST 2011,
 • přístroj je používán pro analýzu těkavých a polotěkavých organických sloučenin s bodem varu do 300°C.

 

Plynový chromatograf Thermo MS/MS

 • Detektor MS/MS TSQ Quantum XLS,
 • Injektáž:“Split/Splitless“, PTV,
 • Autosampler CTC , Head Space, TDAS 2000, SPDE,
 • přístroj je používán pro analýzu těkavých a polotěkavých organických sloučenin s bodem varu do 300°C, které při analýze vyžadují MS/MS techniku
  pozn. Přístroj  projektu ENET

 

Plynové chromatografy 5890 Serie II

 • Detektory: plamenoionizační (FID), elektronového záchytu (ECD),
 • Autosampler, injektáž “on column" a “Split/Splitless“,
 • HP ChemStation,
 • použítí pro analýzu těkavých a polotěkavých organických sloučenin s bodem varu do 300°C.

 

Kapalinové chromatografy fy WATERS

 • Detektory: UV VIS Waters 486, fluorescenční Waters 470, DAD Waters 996, elektrochemický Waters 464,
 • autosampler Waters 717, injektor Waters U6K , kvarternární gradientové pumpy Waters 600E, izokratická pumpa Waters 510,
 • temperace kolon,
 • vyhodnocovací a řídicí jednotka Millenium 32,
 • přístrojem je prováděna analýza netěkavých a polotěkavých organických sloučenin.

 

Vysokotlaký kapalinový chromatograf fy WATERS -UPLC

 • Detektory: fluorescenční, DAD
 • binární gradientová pumpa
 • autosampler
 • temperace kolon,
 • vyhodnocovací a řídicí jednotka Empower,
 • přístrojem je prováděna analýza netěkavých a polotěkavých organických sloučenin.

 

Iontový chromatograf fy WATERS

 • Vodivostní detektor Waters 431,
 • autosampler Waters 717, isokratická pumpa Waters 510,
 • vyhodnocovací a řídicí jednotka Millenium 2010,
 • přístroj je určen pro analýzu iontů ve vodných roztocích.

 

Iontový chromatograf Dionex ICS 5000

 • vodivostní detektor,
 • autosampler,
 • chemická suprese,
 • generátor eluentu-hydroxid,
 • vyhodnocovací a řídicí jednotka Chromeleon,
 • přístroj je určen pro analýzu iontů ve vodných roztocích.

 

Termická desorpce

 • Termická desorpce TD4, kondiciační jednotka, Purge&Trap,
 • přístroj je ve spojení s GC/MS určen pro stanovení těkavých organických látek v pevné kapalné i plynné matrici.

 

Pyrojektor

 • Pyrojektor SGE,
 • solid sample kit
 • přístroj je ve spojení s GC určen pro speciální charakterizaci organických látek pomocí pyrolýzní chromatografie.

 

Fotometr Hach

Příprava a úprava vzorků:

 • Termoreaktor Merck
 • Manifold pro SPE
 • Zařízení pro extrakci pevných vzorků Tecator

 

 

Extraktory

 • Superkritický fluidní extraktor Spe-ed SFE fy. Applied Separation - šestipozicový,
 • Extrakce tlakovým rozpouštědlem  Speed Extractor BUCHI E916 - šestipozicový,
 • Robotický systém pro extrakci na pevném sorbentu AcceCLEAN,
  pozn. Přístroje  projektu ENET

© 2019 VŠB-TU Ostrava