Oddělení zkoušení materiálů

Zaměstnanci:

doc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc. - vedoucí oddělení

Marie Heliová
Ing. Světlana Kozubová - příjem vzorků
Ing. Barbora Thomasová, Ph.D.

Ing. Miroslav Vaculík, Ph.D.

Výzkumné zaměření:

Studium frikčních materiálů

 • Studium mechanizmu frikčních procesů.
 • Vývoj a optimalizace metod chemické, strukturní a fázové analýzy frikčních kompozitů a otěrového materiálu z frikčního procesu.
 • Vývoj metod testování mechanických vlastností frikčních kompozitů.
 • Studium reakcí frikčních kompozitů s vodou a roztoky solí a jejich účinků na frikční vlastnosti.
 • Technologie přípravy frikčních kompozitů a optimalizace jejich složení.
 • Analýza otěrového materiálu.
 • Nanočástice otěrového materiálu a jejich vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

Vrstevné silikáty přírodní a syntetické

 • Vývoj a optimalizace metody XRF pro elementární analýzu silikátových materiálů původních i modifikovaných.
 • Vývoj a optimalizace metody řádkovací elektronové mikroskopie a rentgenové mikroanalýzy pro charakterizaci silikátových materiálů původních i modifikovaných.

V rámci analytického servisu Oddělení zkoušení materiálů zajišťuje:

 • kvalitativní a kvantitativní analýzu pevných i kapalných vzorků metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie (zeminy, geologické materiály, uhlí, popely, popílky, strusky, dehty, odpadní oleje a ostatní pevné i kapalné odpady),
 • studium povrchu vzorků a mikroanalýzu na povrchu materiálů a analýzu distribuce prvků na povrchu materiálů metodou elektronové mikroskopie a mikroanalýzy,
 • testování mechanických vlastností frikčních materiálů používaných v brzdových systémech automobilů za různých vnějších podmínek,
 • stanovení celkového a organického uhlíku ve vodách, vodných výluzích a v pevných vzorcích.

Přístrojové vybavení:

Laboratoř rentgenové fluorescenční spektrometrie

SPECTRO XEPOS new - energiově disperzní rtg fluorescenční spektrometr

Pd – rentgenová lampa (50 W, chlazení vzduchem)
primární rtg. záření je modifikováno polarizačními terčíky (HOPG a Al2O3) a sekundárními terčíky (Mo, Pd, Zn, CsI, Co a Zr)
detektor Si(Li) s Peltierovým chlazením, rozlišení <160 eV pro Mn K-α
vzorková komora proplachovaná He
nedestruktivní analýza pevných, kapalných a pastovitých vzorků
kvantitativní analýza zemin, geologických materiálů, uhlí, popelů, polétavých popílků, kovových materiálů, prachu na filtrech

Zařízení pro přípravu vzorků

plynová tavička FLUXANA pro přípravu boritanových perel pro XRF
doplněk k tavičce FLUXANA pro rozklady vzorků tavením pro metody AAS a ICP
planetový mlýn FRITSCH pulverisette 7, mlecí zařízení achát a karbid wolframu

Laboratoř elektronové mikroskopie

PHILIPS XL-30 - řádkovací elektronový mikroskop s RTG spektrometrem EDAX

W elektronové dělo, max. urychlovací napětí 30kV
detektory sekundárních a odražených elektronů
rozlišení 3,5 nm při 30 kV, 25 nm při 1 kV
energiově disperzní rtg spektrometr (analýza prvků v rozsahu C až U)
liniová a plošná analýza

Zařízení pro přípravu vzorků

frikční pila Leco LSM 175
talířová leštička Leco SPECTRUM SYSTEM 1000
zařízení pro naprašování povrchu vzorků kovem a uhlíkem POLARON SC 7640

Stanovení uhlíku a dusíku

MULTI N/C 3100 - analyzátor pro stanovení TC, TOC, DOC a TNb

stanovení obsahu celkoveho uhlíku (TC), organického uhlíku celkového a rozpuštěného (TOC a DOC) a navázaného dusíku (TNb- total nitrogen bound) ve vodách a vodných výluzích. Toto stanovení se provádí po termokatalytickém rozkladu v přítomnosti speciálního katalyzátoru. Výrobce - Analytik Jena.

HT 1300 - spalovací systém

v kombinaci s multi N/C 3100 umožňuje stanovit TC a TOC v pevných vzorcích také ve formě prášků, past, kalů, aj.

Testování mechanických vlastností frikčních materiálů

Dynamometr LINK M2800 - zakoupeno z projektu CZ.1.05/2.1.00/01.0040 - Regionální materiálově technologické výzkumné centrum

 • reprodukovatelné měření brzdné účinnosti a opotřebení komerčních i laboratorně připravených (vlastní lisovací zařízení) brzdových obložení,
 • plynulá regulace setrvačnosti až do hmotnosti vozidla 3500 kg,
 • testování dle světově uznávaných testovacích procedur (SEA J2522 - AK Master; SAE J2707 - Wear test; ISO 26867 a další),
 • programování vlastních testovacích procedur,
 • odběr a analýza vznikajících nanometrických a mikrometrických částic,
 • testování za konstantních okolních podmínek 20±2 °C,
 • brzdný tlak až 200 bar.

 

Odběr a úprava vzorků

Mechanické úpravy vzorků:

čelisťový drtič TESTCHEM
čelisťový drtič Retsch
laboratorní vibrační mlýn VM 4
planetový kulový mlýn Retsch PM 4
zařízení pro mletí v kapalném dusíku SPEX 6850
zařízení pro sítovou analýzu Retsch VE 1000


© 2019 VŠB-TU Ostrava