Pedagogická činnost

Pracovníci CNT zajišťují výuku celé řady předmětů pro fakulty FAST, FMMI, HGF a především USP. Výrazně byla zkvalitněna výuka laboratorních cvičení chemicky zaměřených předmětů díky nově zrekonstruované a vybavené posluchačské laboratoři. Ústav se na výuce podílí také vedením bakalářských, diplomových a doktorských prácí.

 

Studijní plán pro bakalářský USP B3942 - Nanotechnologie 2015/2016 - část 1. a část 2.

Studijní plán pro navazující magisterský USP N3942 - Nanotechnologie 2015/2016

Studijní plán pro doktorský USP P3942 - Nanotechnologie 2015/2016

 

Výuka pro fakulty VŠB-TUO

Bakalářské a navazující magisterské studium

Fakulta stavební

· Chemie

· Pojivové systémy

· Chemie stavebních látek

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

· Anorganická analýza

· Analytická chemie odpadních materiálů

· Instrumentální analýza

· Rentgenologické diagnostické metody

Hornicko-geologická fakulta

· Fyzika I - mechanika, molekulová fyzika

· Magnetické vlastnosti nanostruktur

· Toxikologie a škodliviny v ŽP

· Kontaminanty životního prostředí

· Biochemie

· Polutanty v ŽP

Ostravská univerzita

· Rtg. strukturní analýza pevných látek 

 

Doktorské studium

Fakulta stavební

· Chemie silikátů

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

· Chemie a fyzika uhlíkatých materiálů

· Struktura uhlíkatých materiálů

· Metody komplexního hodnocení odpadů

Hornicko-geologická fakulta

· Chemie pevných látek

· Instrumentální analytické metody a jejich využití při úpravě nerostných surovin  

· Hodnocení a zneškodňování odpadů


© 2019 VŠB-TU Ostrava