Přístrojové vybavení Centra nanotechnologií

Analýza chemického složení

Energiově disperzní rtg fluorescenční spektrometr SPECTRO XEPOS new

 • Pd – rentgenová lampa (50 W, chlazení vzduchem),
 • primární rtg. záření je modifikováno polarizačními terčíky (HOPG a Al2O3) a sekundárními terčíky (Mo, Pd, Zn, CsI, Co a Zr),
 • detektor Si(Li) s Peltierovým chlazením, rozlišení <160 eV pro Mn K-α,
 • vzorková komora proplachovaná He,
 • nedestruktivní analýza pevných, kapalných a pastovitých vzorků,
 • kvantitativní analýza zemin, geologických materiálů, uhlí, popelů, polétavých popílků, kovových materiálů, prachu na filtrech.

Analyzátor pro stanovení TC, TOC, DOC a TNb MULTI N/C 3100

 • stanovení obsahu celkoveho uhlíku (TC), organického uhlíku celkového a rozpuštěného (TOC a DOC) a navázaného dusíku (TNb- total nitrogen bound) ve vodách a vodných výluzích,
 • toto stanovení se provádí po termokatalytickém rozkladu v přítomnosti speciálního katalyzátoru,
 • HT 1300 - spalovací systém, v kombinaci s multi N/C 3100 umožňuje stanovit TC a TOC v pevných vzorcích také ve formě prášků, past, kalů, aj.

Atomový absorpční spektrometr UNICAM 969 s plamenovou atomizací

 • dvoupaprskový jednokanálový absorpční spektrometr vybavený mikroprocesorem.
 • v kapalných vzorcích umožňuje analyzovat Al, Ag, As, Ba, Be, Ca, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, Sn, Si, Ti, Tl, V a Zn na koncentrační úrovni řádově mg/l.

Atomový absorpční spektrometr UNICAM 989 QZ s elektrotermickou atomizací

 • dvoupaprskový jednokanálový absorpční spektrometr s deuteriovou i Zeemanovou korekci pozadí,
 • videokamera pro sledování procesů v průběhu atomizačního cyklu,
 • v kapalných vzorcích lze analyzovat Al, Ag, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Si, Ti, Tl a V v koncentracích na úrovni mg/l,
 • kontinuální hydridová technika. Vzniklé hydridy se atomizují v elektricky vyhřívané křemenné kyvetě. Technika umožňuje stanovení velmi nízkých koncentrací As, Hg, Se, Sb, Sn.

Jednoúčelový atomový absorpční spektrometr AMA 254 pro stanovení Hg

 • stanovení obsahu Hg v pevných i kapalných vzorcích bez potřeby před úpravy vzorku – mineralizace a pod.,
 • využitím techniky generování par kovové Hg s následným zachycením a nabohacením na zlatém amalgamu lze dosáhnout mimořádné citlivosti a nezávislosti výsledku stanovení na matrici vzorku.

UV/VIS spektrometr LAMBDA 11

 • jednopaprskový spektrometr s rozsahem vlnových délek 200 – 900 nm,
 • holografická konkávní mřížka (1053 rysek/mm), deuteriová a halogenová lampa.

Hmotnostní spektrometr s indukčně vázanou plazmou NexION 350D, PERKIN ELMER, USA

 • přístroj je vybaven softwarem, který umožňuje vedle stanovení koncentrací na úrovni ng/L určit také distribuci nanočástic.

Atomový emisní spektrometr SPECTRO VISION EOP s indukčně vázanou plazmou

 • simultánní přístroj s axiálně umístěnou Ar/Ar plazmovou hlavicí opatřen zmlžovacími systémy umožňující analýzu pitných a silně zasolených kapalných vzorků i vzorků s obsahem kyseliny fluorovodíkové,
 • velmi nízké koncentrace umožňuje stanovovat ultrazvukový zmlžovací systém,
 • optický automaticky čištěný uzavřený systém naplněný Ar,
 • přístroj pracuje v oblasti 120 – 800 nm, umožňuje analýzu 72 prvků,
 • malá spotřeba vzorku (cca 5 ml) na záznam plného spektra v celém rozsahu práce přístroje,
 • přístroj umožňuje stanovit koncentrace na úrovni mikrogramů je vhodný pro stanovení matričních i stopových obsahů.

Infračervený spektrometr s Fourierovou transformací FTIR 2000 PERKIN ELMER, USA

 • Michelsonův interferometr a DTGS detektor umožňující kvalitativní analýzu pevných i kapalných vzorků,
 • přístroj je vhodný pro stanovení organických látek, vybraných anorganických aniontů, analýzu olejů, silikátů, aj.

Infračervený spektrometr s Fourierovou transformací Nicolet 6700 FT-IR (Thermo Scientific, USA) 

 • budova CPIT, místnost RB112
 • Přístroj umožňuje měření metodou ATR s volbou dvou nadstavců, a to diamantového a křemíkového v rozsahu 400-4000 cm-1.
 • Přístroj umožňuje také měření plynných vzorků.

Ramanův konfokální mikroskop XploRA™ (Horiba Jobin Yvon, France)

 • budova CPIT, místnost RB112
 • Přístroj může využívat k měření dva laserové zdroje (20-25mW), a to 532 (zelený) a 785 nm (červený). Přístroj je vybaven optickým mikroskopem Olympus BX41/51 se třemi objektivy se zvětšením 10×, 50× (vhodný pro práškové vzorky) a 100× (vhodný pro tenké vrstvy). Laserový svazek může být regulován až na 0,1% původního svazku.
 • Přístroj je vhodný pro stanovení struktury jak pevných, tak práškových vzorků, ale také i kapalných vzorků.
 • U některých vzorků je možno také změřit Ramanovu spektrální mapu vybrané oblasti.

Fotometr Hach

Plynové chromatografy Agilent Technologies 6890N

 • Detektory: plamenoionizační (FID), teplotně vodivostní (TCD),
 • Injektáž: dávkovací plynová smyčka, “Split/Splitless“, PTV,
 • Autosampler pro kapalný nástřik Agilent,
 • HP ChemStation,
 • přístroje jsou používány pro analýzu těkavých a polotěkavých organických sloučenin s bodem varu do 300°C, analýza plynů.

Plynový chromatograf Agilent Technologies 7890 MS

 • Detektor: MS 5975C inert XL,
 • Injektáž:“Split/Splitless“, PTV,
 • Autosampler CTC , Head Space, TDAS 2000,
 • HP ChemStation,
 • NIST 2011,
 • přístroj je používán pro analýzu těkavých a polotěkavých organických sloučenin s bodem varu do 300°C.

Plynový chromatograf Thermo MS/MS

 • Detektor MS/MS TSQ Quantum XLS,
 • Injektáž:“Split/Splitless“, PTV,
 • Autosampler CTC , Head Space, TDAS 2000, SPDE,
 • přístroj je používán pro analýzu těkavých a polotěkavých organických sloučenin s bodem varu do 300°C, které při analýze vyžadují MS/MS techniku
  pozn. Přístroj  projektu ENET

Plynové chromatografy 5890 Serie II

 • Detektory: plamenoionizační (FID), elektronového záchytu (ECD),
 • Autosampler, injektáž “on column" a “Split/Splitless“,
 • HP ChemStation,
 • použítí pro analýzu těkavých a polotěkavých organických sloučenin s bodem varu do 300°C.

Kapalinové chromatografy fy WATERS

 • Detektory: UV VIS Waters 486, fluorescenční Waters 470, DAD Waters 996, elektrochemický Waters 464,
 • autosampler Waters 717, injektor Waters U6K , kvarternární gradientové pumpy Waters 600E, izokratická pumpa Waters 510,
 • temperace kolon,
 • vyhodnocovací a řídicí jednotka Millenium 32,
 • přístrojem je prováděna analýza netěkavých a polotěkavých organických sloučenin.

Vysokotlaký kapalinový chromatograf fy WATERS -UPLC

 • Detektory: fluorescenční, DAD
 • binární gradientová pumpa
 • autosampler
 • temperace kolon,
 • vyhodnocovací a řídicí jednotka Empower,
 • přístrojem je prováděna analýza netěkavých a polotěkavých organických sloučenin.

Iontový chromatograf fy WATERS

 • Vodivostní detektor Waters 431,
 • autosampler Waters 717, isokratická pumpa Waters 510,
 • vyhodnocovací a řídicí jednotka Millenium 2010,
 • přístroj je určen pro analýzu iontů ve vodných roztocích.

Iontový chromatograf Dionex ICS 5000

 • vodivostní detektor,
 • autosampler,
 • chemická suprese,
 • generátor eluentu-hydroxid,
 • vyhodnocovací a řídicí jednotka Chromeleon,
 • přístroj je určen pro analýzu iontů ve vodných roztocích.

Termická desorpce

 • Termická desorpce TD4, kondiciační jednotka, Purge&Trap,
 • přístroj je ve spojení s GC/MS určen pro stanovení těkavých organických látek v pevné kapalné i plynné matrici.

Pyrojektor

 • Pyrojektor SGE,
 • solid sample kit
 • přístroj je ve spojení s GC určen pro speciální charakterizaci organických látek pomocí pyrolýzní chromatografie.

Extraktory

 • Superkritický fluidní extraktor Spe-ed SFE fy. Applied Separation - šestipozicový,
 • Extrakce tlakovým rozpouštědlem  Speed Extractor BUCHI E916 - šestipozicový,
 • Robotický systém pro extrakci na pevném sorbentu AcceCLEAN,
  pozn. Přístroje  projektu ENET

Analýza fázového složení

Rentgenový práškový difraktometr INEL

 • širokoúhlý pozičně citlivý detektor CPS 120 MB/11,
 • generátor (40 kV, 55 mA),
 • horizontální víceúčelový goniometr MPG (transmisní i reflexní uspořádání) s monochromatizací primárního svazku (záření CuK(alfa1)),
 • rotační držák pro práškové vzorky a rotační držák pro vzorky v kapiláře,
 • statický držák preparátů,
 • identifikace krystalických fází ve směsích, charakterizace modifikovaných silikátů organickými látkami.

THERMO SCIENTIFIC SURFER

 • analýza velikosti specifického povrchu,
 • analýza distribuce velikosti pórů částic,
 • fyzisorpce a chemisorpce.

 Rentgenový práškový difraktometr BRUKER D8 ADVANCE

 • generátor Krystalloflex K780 (50kV, 60mA),
 • lampa CoK(alfa),
 • detektory - scintilační a pozičně citlivý (VANTEC),
 • možnost měření v módu "Grazing incidence" - studium fázového složení povrchových vrstev,
 • vysokoteplotní komora (mri basic - ohřev do 1600°C),
 • databáze PDF-2 Release 2004.

Rentgenový práškový difraktometr Rigaku Ultima IV

 • kromě základní fázové analýzy pro měření pnutí, textury, reflektvity, tenkých filmů, mikro bodů, v režimu SAXS (maloúhlové metody),
 • CBO/CBO-f optikou,
 • Bragg-Bretano fokusace,
 • metoda paralelního svazku,
 • D/teX – Ultra high speed detektor,
 • transmisní metoda s využitím kapiláry,
 • teplotní komora,
 • x, y, z, polohování CCD kamerou,
 • Cu zdroj zářen,
 • Software PDXL Crystallinity software, Lattice stress,  PDXL Lattice parameter refinement , PDXL Stress , PDXL quantity, SAXS Software: NANO-solve Particle and Pore size analysis, Long-period structure Analysis Software.

Mikroskopie

Mikroskop atomárních sil SolverNEXT, firmy NTMDT

 • kontaktní mód (topografie, režim frikčních sil, režim modulové síly, silovou spektroskopii),
 • nekontaktní mód (topografie v nekontaktním i poklepovém režimu, měření fázových obrazů, mikroskopii elektrostatických sil, měření magnetických sil, mikroskopii Kelvinovou sondou, skenovací kapacitní mikroskopii),
 • litografie (silová, napěťová),
 • skenovací tunelovací mikroskopie (topografie, spektroskopie),
 • rozsah v osách x,y: 100 x 100 mikrometrů, v ose z 10 mikrometrů,
 • šum v ose z - 0,04 nm, v osách x, y - 0,2 nm se zapnutými kapacitními senzory (tj. s aktivní linearizací), 0,02 nm v případě vypnutých kapacitních senzorů.

Mikroskop atomárních sil ExplorerTM, firmy Thermo Microscopes

 • mikroskop umožňuje měření v kontaktním i nekontaktním módu, v suchém i kapalném prostředí,
 • AFM dry skener, 8 mikrometrů z, linearizovaný, maximální rozsah x,y: 100 x 100 mikrometrů,
 • AFM liquid skener, 8 mikrometrů z, linearizovaný, maximální rozsah x,y: 100 x 100 mikrometrů,
 • AFM dry skener, 0,8 mikrometrů z, maximální rozsah x,y: 2 x 2 mikrometry,
 • AFM liquid skener, 0,8 mikrometrů z, maximální rozsah x,y: 2 x 2 mikrometry,
 • celé zařízení doplňuje antivibrační stůl typu PSVT – 1000 s kompresorem JUN–AIR Model 3-0,5/3-1,5/3INP–0,5, který umožňuje dosažení vyšší kvality obrazu,
 • data obdržená z mikroskopických měření jsou zpracovávána počítačem vybaveným systémem Windows NT 98 a softwarem SPMLab 5.01.

Skenovací elektronový mikroskop PHILIPS XL-30 s rentgenovým spektrometrem EDAX

 • W elektronové dělo, max. urychlovací napětí 30kV,
 • detektory sekundárních a odražených elektronů,
 • rozlišení 3,5 nm při 30 kV, 25 nm při 1 kV,
 • energiově disperzní rtg spektrometr (analýza prvků v rozsahu C až U),
 • liniová a plošná analýza.

Světelný mikroskop Olympus BX51

Světelný digitální mikroskop VHX-500 (Keyence Corporation, Japan)

 • budova CNT, místnost N109
 • Mikroskop umožňuje velkou hloubku ostrosti, pozorování stejného místa během naklánění a rotace objektivu, možnost měření s objektivem mimo mikroskopický stolek, 3D pozorování a měření a až 1000 násobné zvětšení. HDR technologie zlepšuje optické rozlišení až o 25%. Součástí mikroskopu je i 23" full HD LCD monitor.

Testování mechanických vlastností frikčních materiálů

Dynamometr LINK M2800-zakoupeno v rámci projektu CZ.1.05/2.1.00/01.0040 - Regionální materiálově technologické výzkumné centrum

 • reprodukovatelné měření brzdné účinnosti a opotřebení komerčních i laboratorně připravených (vlastní lisovací zařízení) brzdových obložení,
 • plynulá regulace setrvačnosti až do hmotnosti vozidla 3500 kg,
 • testování dle světově uznávaných testovacích procedur (SEA J2522 - AK Master; SAE J2707 - Wear test; ISO 26867 a další),
 • programování vlastních testovacích procedur,
 • odběr a analýza vznikajících nanometrických a mikrometrických částic,
 • testování za konstantních okolních podmínek 20±2 °C,
 • brzdný tlak až 200 bar.