Řešené projekty CNT

Projekty, řešené na CNT, kde pracovník CNT je hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem s vlastním rozpočtem:

Grantová agentura České republiky

· Zkvalitnění výuky muzejní konzervace a restaurování a průzkumu historických materiálů

Číslo projektu: CZ1.07/2.4.00/12.0097, OPVK

Hlavní řešitel: Slezská univerzita v Opavě

Partner projektu: Karla Čech Barabaszová / garant za CNT

· Příprava, struktura a vlastnosti nanokompozitů vodivý polymer/fylosilikát

Číslo projektu: GA 108/11/1057, doba řešení: 2011–2013

Řešitel: prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.

· Studium a hodnocení struktur vermikulitů modifikovaných ve funkci nanoplniv a podložek

Číslo projektu: GA 210/11/2215, doba řešení: 2011–2013 

Řešitel: RNDr. Marta Valášková, DSc.

· Jílové minerály jako hostitelské matrice pro funkční nanostruktury

Číslo projektu: GA 205/08/0869, doba řešení: 2008–2010

Řešitel: prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.

· Frikční materiály na bázi polymerů s obsahem kovů a jejich vliv na životní prostředí

Číslo projektu: GA 106/07/1436, doba řešení: 2007-2009

Řešitel: prof. Ing. Václav Roubíček, CSc., Dr.h.c.; doc. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.

· Mechanická příprava a charakterizace definovaných částic s využitím tryskového mlýna

Číslo projektu: GA 205/09/0352, doba řešení: 2009–2011

Řešitel: Ing. Karla Barabaszová, Ph.D.

· Kvalitativní a kvantitativní analýza minerálů v sedimentárních hornináchpomocí FTIR spektroskopie a multivariačních statistických metod

Číslo projektu: GAČR: GA 105/08/1398

Hlavní řešitel: Ing. L. Vaculíková, Ph.D., Ústav Geoniky AVČR, spoluřešitel: Ing. K. Barabaszová, Ph.D., RNDr. M. Valášková, CSc., Ing. G. Simha Martynková, Ph.D.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

· Nanomateriály nové generace a jejich průmyslové aplikace

Číslo projektu: FT-TA 4/025, doba řešení: 2007–2010

Spoluřešitel: prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.

Řešitel: ČTCAP a.s. Přerov

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

· Optimalizace složení a vlastností frikčních kompozitních materiálů

Číslo projektu: MŠMT 1P05ME741, doba řešení: 2005–2008

Řešitel: doc. Ing. Simha Martynková Gražyna, Ph.D.

· Využívání biomasy a směsí pro produkci plynu

Číslo projektu: MŠMT 1P05ME746, doba řešení: 2005–2008

Řešitel: prof. Ing. Václav Roubíček, CSc., Dr.h.c., Ing. Zdenek Lacný

· Význam jílových minerálů a jejich vliv na třecí mechanismus ve frikčních kompozitech pro automobilový průmysl

Číslo projektu: MŠMT ME08040, doba řešení: 2008-2009

Řešitel: doc. Ing. Simha Martynková Gražyna, Ph.D.

· Syntéza, struktura a vlastnosti nanomateriálů na bázi interkalovaných fylosilikátů a feromagnetik

Číslo projektu: Výzkumný záměr, MŠMT MSM 6198910016, doba řešení:2005-2011

Řešitel: prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc., prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.

· Vybavení posluchačských laboratoří pro nový studijní obor „Nanotechnologie“

Číslo projektu: Rozvojový projekt MŠMT; Program 3. Rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií; Podprogram a) Rozvoj přístrojového vybavení;

Hlavní řešitel: doc. S. Drábková, z FS, doc. V. Tomášek, CSc. z CNT, Ing. V. Matějka, Ph.D. z CNT, doc. J. Seidlerová, CSc. z CNT.

Přehled VaV projektů, kde výzkumný pracovník CNT není hlavní řešitel (spoluřešitel) dle smlouvy nebo v CEPu, ale významně se podílí na VaV projektech svou spoluprací.

· Agent

Číslo projektu: CZ1.07/2.4.00/12.0097, OPVK

Hlavní řešitel: PI / VŠB-TU Ostrava, Miroslav Neulinger

Garant za CNT: Karla Barabaszová - "Technologický skaut"

· Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0150

Hlavní řešitel: doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. Modul CN5: Nanotechnologie (Ing. Karla Barabaszová, Ph.D.). Modul CN6: Nové technické materiály (Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.)

· Nové talenty pro vědu a výzkum

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0235

Hlavní řešitel: doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D., Ing. Karla Barabaszová, Ph.D. - CNT

· Procesy snižování emisí CO2 - DeCOx procesy

Číslo projektu: MŠMT MSM 6198910019

Hlavní řešitel: prof. Ing. Václav Roubíček, CSc., Dr.h.c., Ing. D. Plachá, Ph.D. z CNT, Ing. Z. Lacný, z CNT, RNDr. H. Otoupalíková z CNT

· Interviron

Číslo projektu: MŠMT: 2B06068

Hlavní řešitel: prof. Ing. V. Roubíček, CSc., Dr.h.c.; FMMI, Ing. D. Plachá, Ph.D. z CNT

· Výzkum možností získávání oxidu titanu z minerálních surovin a odpadů po jejich těžbě a úpravě

Číslo projektu: GAČR GA 105/06/0507

Hlavní řešitel: doc. J. Botula, CSc, z HGF, doc. J. Seidlerová z CNT, doc. V. Tomášek, Ing. G. Kratošová, Ph.D.

· Příprava nanokompozitních materiálů v proudění s extrémní dynamikou

Číslo projektu: GAČR GA 106/08/1092

Hlavní řešitel: Doc. J. Luňáček, CSc., z HGF, doc. J. Seidlerová, CSc., doc. V. Tomášek, Ing. G. Kratošová, Ph.D. z CNT

· Komplexní systém krátkodobé a dlouhodobé antikorozní ochrany materiálů hutní produkce

Číslo projektu: MŠMT-KONTAKT: ME08083

Hlavní řešitel: doc. Ing. J. Podjuklová, CSc., z FS, Ing. K. Barabaszová, Ph.D., Ing. G. Kratošová, Ph.D. z CNT

· Afinita prvků, fázové a texturní složení uhlí: jejich vztah k vyluhování popelů, těkavosti a k adsorpci prvků uvolněných při spalování uhlí

Číslo projektu: GAČR: GA 105/08/0913

Hlavní řešitel: prof. Z. Klika, CSc. z FMMI, doc. J. Seidlerová, CSc., doc. V. Tomášek, Ing. G. Kratošová, Ph.D. z CNT, doc. Ing. G. Simha Martynková, Ph.D., Ing. K. Barabaszová, Ph.D. z CNT


© 2019 VŠB-TU Ostrava