Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 10. 6. 2015!

NPU I (LO)

NPU I (LO)

Vláda České republiky schválila dne 19. června 2012 svým usnesením č. 444 nový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní program udržitelnosti I („NPU I"). Vyhlášení 5. veřejné soutěže.

Vyhlášení 5. veřejné soutěže

Pátá veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na realizaci programových projektů programu NPU I (identifikační kód programu: LO) je vyhlášena podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, dne 4. května 2015.

Program je přístupný všem uchazečům se sídlem na celém území ČR, kteří splňují podmínky programu, mj. úspěšné ukončení realizační fáze řešení předchozího projektu nebo jeho ukončení nejpozději do 31. prosince 2015. Veškeré další informace o cílech a struktuře vyhlašovaného programu o podmínkách předkládání návrhů programových projektů jsou uvedeny ve schváleném programu a v zadávací dokumentaci, která je zájemcům k dispozici: NPU_I_Zadavaci_dokumentace_VES5.pdf, (645,23 kB)

Žádostí uchazeče o poskytnutí účelové podpory formou dotace na realizaci projektu výzkumu a vývoje je kompletně vytištěný, úplný návrh programového projektu zpracovaný podle zadávací dokumentace na předepsaných formulářích, které jsou zájemcům k dispozici: NPU I formuláře VES5.rar, (428,06 kB). POZOR: NELZE POUŽÍT FORMULÁŘE Z PŘEDCHOZÍCH SOUTĚŽÍ.

Poskytovatel uspořádá v průběhu soutěžní lhůty pro všechny zájemce o účast v této veřejné soutěži dva informativní semináře (27. května 2015 v 10 hodin a dne 30. června 2015 v 10 hodin). Bližší informace o místě konání a způsobu přihlášení zájemců jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Kompletní návrh programového projektu musí být předán v tištěné i elektronické formě v jediné uzavřené obálce označené adresou poskytovatele a textem „NPU I – 5. veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!" do podatelny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 v úředních hodinách podatelny pro veřejnost (Po - Pá 7:30 - 15:30), a to nejpozději do 10. července 2015 do 14:00 hodin. Návrhy doručené po tomto termínu nebudou do veřejné soutěže přijaty.

Postup při přijímání návrhů projektů do 5. veřejné soutěže a způsob jejich hodnocení, vč. složení odborného poradního orgánu, zůstává v platnosti z předchozích veřejných soutěží.....

Výsledky 5. veřejné soutěže budou zveřejněny dne 15. listopadu 2015 na této internetové adrese. Datum zahájení řešení projektu programu NPU I na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí podpory se předpokládá nejdříve v den následujícím po dni ukončení realizační fáze předchozího projektu Centra, nejdříve však dne 1. ledna 2016.

Vloženo: 4. 5. 2015
Kategorie:  Vyhlášené veřejné soutěže, veřejné zakázky
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět