Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 10. 4. 2019!

GAČR - Vyhlášení veřejné soutěže MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Grantová agentura České republiky

se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6, IČO: 48549037 (dále jen „GA ČR“), v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy

v y h l a š u j e

veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mezinárodních
grantových projektů ve spolupráci s


- Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG);
- Ministry of Science and Technology (MOST);
- National Research Foundation of Korea (NRF);
- Russian Foundation for Basic Research (RFBR);
- São Paulo Research Foundation (FAPESP);
(dále jen „veřejná soutěž“).

Podmínky veřejné soutěže:

1. Veřejná soutěž je vyhlašována na základě podepsaných smluv o spolupráci s partnerskými grantovými agenturami DFG, MOST, NRF, RFBR a FAPESP na podporu mezinárodních grantových projektů s předpokládaným zahájením řešení od 1. ledna 2020.

2. Předpokládaná doba trvání (řešení) mezinárodních grantových projektů je dva nebo tři roky. Doba trvání (řešení) projektu musí být stejná u české i zahraniční části podaného návrhu projektu. Nesplnění této podmínky je důvodem k vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže.

3. Uchazeči, kteří splňují všechny podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, mohou podávat návrhy grantových projektů, jejichž cíle a způsob řešení v základním výzkumu stanovuje uchazeč sám (dále jen „návrh projektu“) v následujících oborech:


a. technické vědy;
b. vědy o neživé přírodě;
c. lékařské a biologické vědy;
d. společenské a humanitní vědy;
e. zemědělské a biologicko-environmentální vědy.

4. Způsobilost k řešení navrhovaného projektu požadovanou podle ustanovení § 18 odst. 2 písm. a) až i) zákona prokazuje uchazeč při podání návrhu projektu, kde uvede odborné schopnosti navrhovatele, jeho tvůrčí přínos ve vědní oblasti, do které navrhovaný projekt náleží, a jeho dosavadní vědecké výsledky. GA ČR je bude posuzovat s ohledem na charakter daného grantového projektu, přínos bilaterární  spolupráce a se zřetelem na obsah návrhu projektu podle kritérií uvedených v bodě 5. Dále uchazeč prokazuje způsobilost podle dalších ustanovení § 18 zákona.

5. Kritérii hodnocení návrhů projektů jsou: cíle projektu, návrh způsobu řešení, návrh výstupů řešení, zahraniční spolupráce uchazeče, posouzení předchozí spolupráce uchazeče s GA ČR a přiměřenost finančních požadavků. Hodnocení návrhů projektů provádějí oborové komise podle zákona a Statutu GA ČR.

6. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání návrhů projektů, podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení návrhů projektů jsou podrobněji popsány v zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace bude zveřejněna první den soutěžní lhůty na internetových stránkách poskytovatele na adrese http://www.gacr.cz/.

7. Soutěžní lhůta začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku a

končí dnem 8. dubna 2019.

8. Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na webových stránkách GA ČR na adrese http://www.gacr.cz/ v internetové on-line aplikaci vytvořené GA ČR k tomuto účelu (dále jen „aplikace“). Návrh projektu musí být vyplněn a z ní konvertován do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci.

9. Návrh projektu včetně příloh musí být podán GA ČR prostřednictvím informačního systému datových schránek nejpozději posledního dne soutěžní lhůty.

10. Hodnoticí lhůta začíná dnem 12. dubna 2018 a končí dnem 28. listopadu 2018.

11. Název a sídlo poskytovatele, telefon a elektronická adresa:

Grantová agentura České republiky

Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6

tel./fax: +420 227 088 841

e-mail: info@gacr.cz

http://www.gacr.cz/

Výsledky veřejné soutěže budou vyhlášeny do konce hodnoticí lhůty zveřejněním na webových stránkách GA ČR http://www.gacr.cz/. GA ČR následně vyrozumí každého uchazeče o udělení či neudělení grantu.

Vloženo: 22. 2. 2019
Kategorie:  Vyhlášené veřejné soutěže, veřejné zakázky
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět