Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Byl stanoven nový harmonogram letního semestru
AR 2019/2020, který je následující:

 • Konec letního semestru (LS): 31. 5. 2020 (přitom od 25. - 31. 5. zápočtový týden)

původní konec LS: 17. 5. 2020.

 • Zkouškové období: 1. 6. – 19. 7. 2020

původní zkouškové období 18. 5. – 5. 7. 2020.

 • Konec akademického roku 2019/2020: 31. 8. 2020 (tento termín je nezměněn).

Následující termíny si fakulty stanoví samy a musí být zveřejněny nejpozději 20. 4. 2020.

 • Konec LS pro zkrácené semestry posledních ročníků (musí se dát prostor pro splnění podmínek všech předmětů i těch, které studenti opakují z předchozího ročníku).
 • Zkouškové období pro studenty v posledních ročnících.
 • Termín odevzdání kvalifikační práce (Kvalifikační práce se odevzdává pouze v digitální podobě do IS Edison).
 • Termín kontroly studia pro poslední ročníky (nejpozději 30. 6. 2020; pro náhradní termín – nejpozději 31. 8. 2020).
 • Termín verifikace údajů studentů v posledním ročníku v IS Edison.
 • Termíny v definici SZZ (začátek a konec přihlašování k SZZ, začátek a konec SZZ).
 • Konkrétní termín konání SZZ pro jednotlivé obory/programy.
 • Náhradní termín SZZ – (nejpozději 30. 9. 2020).
 • Termín kontroly studia pro ostatní ročníky (nejpozději 31. 8. 2020).
 • Termín verifikace údajů studentů v IS Edison.

Stále platí, že výuka v letním semestru probíhá pouze distanční formou. 

Pro zkouškové období letního semestru platí nově, že i zakončení předmětů bude probíhat distančním způsobem (zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška, zápočet + zkouška).

Vzhledem k dříve vydaným mimořádným opatřením ministerstva a nařízením vlády bylo již rozhodnuto, že výuka na VŠB-TUO do konce akademického roku 2019/2020 bude zajištěna distanční formou, a proto rektor stanovil, že osobní přítomnost studentů VŠB-TUO se povoluje pouze studentům v závěrečném ročníku studia, a to za těchto podmínek:

 • konzultaci nebo zkoušení je možno realizovat za přítomnosti nejvýše 15 osob ve skupině (včetně studentů a osoby, která poskytuje konzultaci nebo zkouší),
 • laboratorní, experimentální nebo umělecká práce, zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu je možno realizovat za přítomnosti nejvýše 15 osob,
 • klinické a praktické výuce a praxi.

Vstup do prostor VŠB-TUO pro studenty ostatních ročníků je možné realizovat pouze pro jejich individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury, a dále jen v nezbytně nutných případech a za podmínek uvedených v odst. 3. O vstupu takového studenta do prostor VŠB-TUO v nezbytně nutných případech rozhodne děkan fakulty a podá rektorovi VŠB-TUO o tomto informaci, včetně zdůvodnění jeho rozhodnutí.

Studenti, kteří se účastní uvedených forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole pouze při splnění následujících podmínek:

 • při každém vstupu odevzdá písemné čestné prohlášení:
  • o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů,
  • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  • je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Čestné prohlášení je k dispozici na webových stránkách univerzity. Studenti odevzdají čestné prohlášení vedoucímu laboratoře nebo zkoušejícímu.

 • u vstupu do budovy, do laboratoře nebo zkušební místnosti:
  • provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,
  • musí mít povinnou ochranu horních cest dýchacích.