Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Rozpočet

Náklady

Stav k 31.12.2019
Druh nákladů roční rozpočet skutečnost
Spotřeba materiálu 165 500 000,00 145 657 564,00
kancelářské potřeby 3 500 000,00 3 410 485,00
spotřeba tonerů 4 300 000,00 3 823 988,00
spotřeba elektromateriálů 5 800 000,00 6 481 541,00
výpočetní technika do 1 500,-Kč 3 000 000,00 3 070 716,00
výpočetní technika nad 1 500,-Kč 40 000 000,00 19 520 901,00
knihy, noviny, časopisy 6 400 000,00 5 847 224,00
spotřeba pohonných hmot 2 500 000,00 2 921 960,00
spotřeba DHM 30 000 000,00 22 224 846,00
laboratorní sklo 6 000 000,00 7 627 624,00
čisticí a dezinfekční prostředky 2 300 000,00 2 473 787,00
ostatní materiál údržba 2 700 000,00 2 814 761,00
zboží a potraviny 19 000 000,00 18 214 182,00
ostatní materiál 40 000 000,00 47 225 548,00
Spotřeba ostat.nesklad.dodávek a el.energie 89 300 000,00 81 496 466,00
spotřeba tepla 35 200 000,00 31 156 637,00
spotřeba vody 8 900 000,00 8 227 640,00
spotřeba plynu 1 400 000,00 986 938,00
spotřeba el. energie 43 800 000,00 41 125 251,00
Opravy a udržování 30 000 000,00 39 709 391,00
opravy a udržování budov 12 000 000,00 9 957 272,00
opravy a udržování strojů, zařízení a VT 18 000 000,00 29 752 119,00
Cestovné 52 000 000,00 55 165 885,00
cestovné tuzemské 16 000 000,00 15 935 950,00
cestovné zahraniční 36 000 000,00 39 229 935,00
Ostatní služby 496 600 000,00 547 843 396,00
nájemné 7 000 000,00 7 977 040,00
programové vybavení, licence 6 500 000,00 2 904 497,00
konference, kurzy, vzdělávání zaměstnanců 15 000 000,00 16 528 898,00
poštovné 2 200 000,00 1 922 801,00
inzerce, reklama 6 000 000,00 7 635 587,00
telefony, faxy 1 800 000,00 1 540 628,00
revize 3 300 000,00 2 076 543,00
odvoz odpadů 2 000 000,00 2 176 496,00
externí zajištění výuky 2 000 000,00 1 904 000,00
analýzy, rozbory, testování 8 000 000,00 8 170 198,00
právní služby 2 000 000,00 1 975 644,00
poskytnuté členské příspěvky a dary 3 000 000,00 28 879 572,00
překlady 2 500 000,00 1 970 936,00
audity 1 700 000,00 518 854,00
pronájem a servis kopírovacích zařízení 2 600 000,00 2 481 933,00
náklady na reprezentaci 11 000 000,00 10 737 556,00
poradenská činnost, konzultace 6 000 000,00 4 507 045,00
služby spoluřešitelů projektů 325 000 000,00 388 675 015,00
neuplatněná DPH 45 000 000,00 6 671 633,00
ostatní služby 44 000 000,00 48 588 519,00
Osobní náklady 1 691 482 000,00 1 621 002 402,00
mzdové náklady 1 243 737 000,00 1 210 283 640,00
zákonné sociální náklady 447 745 000,00 410 718 762,00
Stipendia 150 000 000,00 150 016 812,00
Stipendia 150 000 000,00 150 016 812,00
Převody do FúUP a FPP 150 000 000,00 13 783 640,00
Převody do FúUP a FPP 150 000 000,00 13 783 640,00
Odpisy majetku 384 000 000,00 379 104 122,00
Odpisy majetku 384 000 000,00 379 104 122,00
Ostatní náklady 88 000 000,00 83 320 182,00
Ostatní náklady 88 000 000,00 83 320 182,00
celkem 3 296 882 000,00 3 117 099 859,00

Výnosy

Stav k 31.12.2019
Druh výnosu roční rozpočet skutečnost
Příspěvek na vzdělávací činnost 903 054 000,00 915 641 382,00
Příspěvek na stipendia doktorandů 59 535 000,00 59 535 000,00
Rozvojové programy, vzdělávací programy 54 029 000,00 47 673 956,00
Dotace - mobility Socrates II-Erasmus 8 856 000,00 9 401 100,00
Dotace - zahraniční studenti 659 000,00 949 183,00
Příspěvek na ubytovací a sociální stip. 26 484 000,00 26 957 165,00
Specifický výzkum - dotace 55 404 000,00 55 404 010,00
Rozvoj výzkumné organizace 290 673 000,00 290 673 896,00
Dotace ostatní – úSC apod. 15 000 000,00 49 200 388,00
GAČR + TAČR 112 000 000,00 216 777 332,00
Projekty z rozpočtu MŠMT - OP apod. 651 509 000,00 633 576 260,00
Projekty z ostatních resortů 32 000 000,00 41 026 683,00
Dvoustranné mez. dohody - zahran. dotace 80 000 000,00 131 302 720,00
Neinvestiční dotace na stravování 3 679 000,00 4 020 500,00
Tržby z kolejného HČ 52 000 000,00 53 924 279,00
Tržby z pronájmů HČ 9 000 000,00 9 619 257,00
Tržby z poplatků spojených se studiem 5 000 000,00 4 804 736,00
Ostatní tržby z prodeje služeb a zboží HČ 34 000 000,00 36 559 955,00
Dotace - spoluřešitelé projektů 90 000 000,00 141 284 706,00
Tržby z prodeje majetku a materiálu 20 000 000,00 325 677,00
Přijaté úroky a kurzové zisky HČ 4 000 000,00 11 220 170,00
Ostatní výnosy z hlavní činnosti 400 000 000,00 328 488 007,00
Použití fondů včetně FúUP 190 000 000,00 64 011 419,00
Výnosy z doplňkové činnosti 200 000 000,00 202 118 503,00
celkem 3 296 882 000,00 3 334 496 286,00