Rozpočet

Náklady

Stav k 30.09.2019
Druh nákladů roční rozpočet skutečnost
Spotřeba materiálu 165 500 000,00 85 706 868,00
kancelářské potřeby 3 500 000,00 1 802 353,00
spotřeba tonerů 4 300 000,00 2 156 776,00
spotřeba elektromateriálů 5 800 000,00 3 852 195,00
výpočetní technika do 1 500,-Kč 3 000 000,00 1 310 452,00
výpočetní technika nad 1 500,-Kč 40 000 000,00 11 238 585,00
knihy, noviny, časopisy 6 400 000,00 3 503 772,00
spotřeba pohonných hmot 2 500 000,00 1 891 608,00
spotřeba DHM 30 000 000,00 13 050 450,00
laboratorní sklo 6 000 000,00 3 361 345,00
čisticí a dezinfekční prostředky 2 300 000,00 1 597 468,00
ostatní materiál údržba 2 700 000,00 1 726 415,00
zboží a potraviny 19 000 000,00 12 644 862,00
ostatní materiál 40 000 000,00 27 570 586,00
Spotřeba ostat.nesklad.dodávek a el.energie 89 300 000,00 56 982 616,00
spotřeba tepla 35 200 000,00 22 052 967,00
spotřeba vody 8 900 000,00 4 777 305,00
spotřeba plynu 1 400 000,00 196 041,00
spotřeba el. energie 43 800 000,00 29 956 303,00
Opravy a udržování 30 000 000,00 23 951 187,00
opravy a udržování budov 12 000 000,00 5 563 146,00
opravy a udržování strojů, zařízení a VT 18 000 000,00 18 388 041,00
Cestovné 52 000 000,00 31 416 847,00
cestovné tuzemské 16 000 000,00 9 115 479,00
cestovné zahraniční 36 000 000,00 22 301 367,00
Ostatní služby 496 600 000,00 478 601 222,00
nájemné 7 000 000,00 4 853 083,00
programové vybavení, licence 6 500 000,00 1 663 238,00
konference, kurzy, vzdělávání zaměstnanců 15 000 000,00 12 059 207,00
poštovné 2 200 000,00 1 446 546,00
inzerce, reklama 6 000 000,00 6 529 107,00
telefony, faxy 1 800 000,00 1 151 935,00
revize 3 300 000,00 1 094 876,00
odvoz odpadů 2 000 000,00 1 524 511,00
externí zajištění výuky 2 000 000,00 1 428 000,00
analýzy, rozbory, testování 8 000 000,00 4 094 930,00
právní služby 2 000 000,00 1 271 522,00
poskytnuté členské příspěvky a dary 3 000 000,00 5 864 643,00
překlady 2 500 000,00 1 112 343,00
audity 1 700 000,00 464 975,00
pronájem a servis kopírovacích zařízení 2 600 000,00 1 760 170,00
náklady na reprezentaci 11 000 000,00 6 747 052,00
poradenská činnost, konzultace 6 000 000,00 2 911 668,00
služby spoluřešitelů projektů 325 000 000,00 378 732 903,00
neuplatněná DPH 45 000 000,00 12 737 137,00
ostatní služby 44 000 000,00 31 153 374,00
Osobní náklady 1 691 482 000,00 1 159 488 497,00
mzdové náklady 1 243 737 000,00 864 393 064,00
zákonné sociální náklady 447 745 000,00 295 095 432,00
Stipendia 150 000 000,00 104 130 268,00
Stipendia 150 000 000,00 104 130 268,00
Převody do FúUP a FPP 150 000 000,00 0,00
Převody do FúUP a FPP 150 000 000,00 0,00
Odpisy majetku 384 000 000,00 283 121 414,00
Odpisy majetku 384 000 000,00 283 121 414,00
Ostatní náklady 88 000 000,00 66 550 532,00
Ostatní náklady 88 000 000,00 66 550 532,00
celkem 3 296 882 000,00 2 289 949 451,00

Výnosy

Stav k 30.09.2019
Druh výnosu roční rozpočet skutečnost
Příspěvek na vzdělávací činnost 903 054 000,00 675 377 074,00
Příspěvek na stipendia doktorandů 59 535 000,00 44 651 250,00
Rozvojové programy, vzdělávací programy 54 029 000,00 37 493 233,00
Dotace - mobility Socrates II-Erasmus 8 856 000,00 6 865 451,00
Dotace - zahraniční studenti 659 000,00 378 546,00
Příspěvek na ubytovací a sociální stip. 26 484 000,00 20 155 400,00
Specifický výzkum - dotace 55 404 000,00 55 404 010,00
Rozvoj výzkumné organizace 290 673 000,00 290 673 896,00
Dotace ostatní – úSC apod. 15 000 000,00 17 280 000,00
GAČR + TAČR 112 000 000,00 223 118 691,00
Projekty z rozpočtu MŠMT - OP apod. 651 509 000,00 572 632 025,00
Projekty z ostatních resortů 32 000 000,00 38 155 277,00
Dvoustranné mez. dohody - zahran. dotace 80 000 000,00 86 635 568,00
Neinvestiční dotace na stravování 3 679 000,00 3 196 325,00
Tržby z kolejného HČ 52 000 000,00 36 477 364,00
Tržby z pronájmů HČ 9 000 000,00 6 903 493,00
Tržby z poplatků spojených se studiem 5 000 000,00 4 760 977,00
Ostatní tržby z prodeje služeb a zboží HČ 34 000 000,00 24 543 276,00
Dotace - spoluřešitelé projektů 90 000 000,00 124 520 228,00
Tržby z prodeje majetku a materiálu 20 000 000,00 271 807,00
Přijaté úroky a kurzové zisky HČ 4 000 000,00 8 606 824,00
Ostatní výnosy z hlavní činnosti 400 000 000,00 267 918 527,00
Použití fondů včetně FúUP 190 000 000,00 467 801,00
Výnosy z doplňkové činnosti 200 000 000,00 123 626 420,00
celkem 3 296 882 000,00 2 670 113 465,00