Rozpočet

Náklady

Stav k 31.07.2019
Druh nákladů roční rozpočet skutečnost
Spotřeba materiálu 165 500 000,00 65 828 224,00
kancelářské potřeby 3 500 000,00 1 300 747,00
spotřeba tonerů 4 300 000,00 1 367 499,00
spotřeba elektromateriálů 5 800 000,00 2 893 543,00
výpočetní technika do 1 500,-Kč 3 000 000,00 1 004 253,00
výpočetní technika nad 1 500,-Kč 40 000 000,00 8 805 662,00
knihy, noviny, časopisy 6 400 000,00 3 097 903,00
spotřeba pohonných hmot 2 500 000,00 1 473 673,00
spotřeba DHM 30 000 000,00 9 240 776,00
laboratorní sklo 6 000 000,00 2 507 675,00
čisticí a dezinfekční prostředky 2 300 000,00 1 304 520,00
ostatní materiál údržba 2 700 000,00 1 251 193,00
zboží a potraviny 19 000 000,00 10 476 677,00
ostatní materiál 40 000 000,00 21 104 104,00
Spotřeba ostat.nesklad.dodávek a el.energie 89 300 000,00 46 391 807,00
spotřeba tepla 35 200 000,00 18 962 977,00
spotřeba vody 8 900 000,00 4 456 334,00
spotřeba plynu 1 400 000,00 97 349,00
spotřeba el. energie 43 800 000,00 22 875 147,00
Opravy a udržování 30 000 000,00 15 442 232,00
opravy a udržování budov 12 000 000,00 3 566 785,00
opravy a udržování strojů, zařízení a VT 18 000 000,00 11 875 447,00
Cestovné 52 000 000,00 23 518 795,00
cestovné tuzemské 16 000 000,00 7 353 564,00
cestovné zahraniční 36 000 000,00 16 165 231,00
Ostatní služby 496 600 000,00 439 301 436,00
nájemné 7 000 000,00 4 077 659,00
programové vybavení, licence 6 500 000,00 1 390 858,00
konference, kurzy, vzdělávání zaměstnanců 15 000 000,00 9 488 730,00
poštovné 2 200 000,00 1 184 150,00
inzerce, reklama 6 000 000,00 5 636 614,00
telefony, faxy 1 800 000,00 867 141,00
revize 3 300 000,00 855 310,00
odvoz odpadů 2 000 000,00 1 082 637,00
externí zajištění výuky 2 000 000,00 1 428 000,00
analýzy, rozbory, testování 8 000 000,00 3 080 364,00
právní služby 2 000 000,00 928 360,00
poskytnuté členské příspěvky a dary 3 000 000,00 4 285 434,00
překlady 2 500 000,00 899 418,00
audity 1 700 000,00 361 635,00
pronájem a servis kopírovacích zařízení 2 600 000,00 1 344 436,00
náklady na reprezentaci 11 000 000,00 5 574 653,00
poradenská činnost, konzultace 6 000 000,00 2 479 102,00
služby spoluřešitelů projektů 325 000 000,00 363 446 087,00
neuplatněná DPH 45 000 000,00 7 631 995,00
ostatní služby 44 000 000,00 23 258 851,00
Osobní náklady 1 691 482 000,00 895 283 751,00
mzdové náklady 1 243 737 000,00 667 000 082,00
zákonné sociální náklady 447 745 000,00 228 283 669,00
Stipendia 150 000 000,00 87 086 842,00
Stipendia 150 000 000,00 87 086 842,00
Převody do FúUP a FPP 150 000 000,00 0,00
Převody do FúUP a FPP 150 000 000,00 0,00
Odpisy majetku 384 000 000,00 195 400 645,00
Odpisy majetku 384 000 000,00 195 400 645,00
Ostatní náklady 88 000 000,00 56 982 082,00
Ostatní náklady 88 000 000,00 56 982 082,00
celkem 3 296 882 000,00 1 825 235 813,00

Výnosy

Stav k 31.07.2019
Druh výnosu roční rozpočet skutečnost
Příspěvek na vzdělávací činnost 903 054 000,00 538 005 442,00
Příspěvek na stipendia doktorandů 59 535 000,00 34 728 750,00
Rozvojové programy, vzdělávací programy 54 029 000,00 29 733 751,00
Dotace - mobility Socrates II-Erasmus 8 856 000,00 5 538 285,00
Dotace - zahraniční studenti 659 000,00 378 546,00
Příspěvek na ubytovací a sociální stip. 26 484 000,00 15 936 200,00
Specifický výzkum - dotace 55 404 000,00 55 404 010,00
Rozvoj výzkumné organizace 290 673 000,00 290 673 896,00
Dotace ostatní – úSC apod. 15 000 000,00 17 280 000,00
GAČR + TAČR 112 000 000,00 204 356 908,00
Projekty z rozpočtu MŠMT - OP apod. 651 509 000,00 471 824 598,00
Projekty z ostatních resortů 32 000 000,00 26 764 055,00
Dvoustranné mez. dohody - zahran. dotace 80 000 000,00 45 874 811,00
Neinvestiční dotace na stravování 3 679 000,00 2 305 375,00
Tržby z kolejného HČ 52 000 000,00 31 407 027,00
Tržby z pronájmů HČ 9 000 000,00 5 667 343,00
Tržby z poplatků spojených se studiem 5 000 000,00 4 308 329,00
Ostatní tržby z prodeje služeb a zboží HČ 34 000 000,00 19 838 177,00
Dotace - spoluřešitelé projektů 90 000 000,00 95 232 044,00
Tržby z prodeje majetku a materiálu 20 000 000,00 262 948,00
Přijaté úroky a kurzové zisky HČ 4 000 000,00 6 377 022,00
Ostatní výnosy z hlavní činnosti 400 000 000,00 195 194 964,00
Použití fondů včetně FúUP 190 000 000,00 362 781,00
Výnosy z doplňkové činnosti 200 000 000,00 96 666 525,00
celkem 3 296 882 000,00 2 194 121 788,00