Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Jeden z největších univerzitních kampusů ve střední Evropě najdete na VŠB – Technické univerzitě Ostrava.

Kampus VŠB-TUO

Škola získala starší objekty po nezbytných základních úpravách. Učitelský ústav se nacházel ve Slezské Ostravě, v Moravské Ostravě pak škola získala budovu bývalé obchodní akademie (dnes Ekonomická fakulta), rektorát školy sídlil v Moravské Ostravě kousek od Nové radnice. Roztříštěnost jednotlivých kateder, pracovišť a ústavů byla pro školu limitující. V březnu roku 1962 byl proto zpracován investiční úkol na výstavbu vysokoškolského centra v Ostravě – Porubě. V kampusu nesměly chybět jak fakulty tehdejší VŠB, ale i fakulta elektrotechnická, lékařská, fakultní nemocnice a pedagogická škola.

Úvodní projekt, který zahrnoval výstavbu školské části, byl schválen v roce 1966. Projekt zahrnoval objekty kateder, poslucháren i laboratoří, dále pak velké halové dílny a dominantu VŠB – Technické univerzity Ostrava, budovu rektorátu. Stavba byla dokončena v roce 1973. V tomto roce se také tři fakulty VŠB, Hornická, Hutnická a Strojní, přestěhovaly do Poruby. Areál školy je řazen k příkladům pozdního internacionálního stylu. Výstavba pokračovala i v 70. a 80. letech 20. století, v té době se areál rozšířil o další budovy vysokoškolských kolejí a objekt autoprovozu, postavena byla i nová menza, geologický pavilon a ústřední knihovna.

Dnes má univerzita sedm fakult, z toho pět z nich, konkrétně Hornicko-geologická fakulta, Fakulta materiálově-technologická, Fakulta strojní, Fakulta elektrotechniky a informatiky a Fakulta stavební sídlí právě v městské části Poruba. Studenti Ekonomické fakulty mají zázemí v centru města, nejmladší fakulta, Fakulta bezpečnostního inženýrství, sídlí v městské části Ostrava – Výškovice.

V přední části porubského kampusu se nachází budova rektorátu, kde jsou umístěny posluchárny a učebny. Ve střední části kampusu je laboratorní zázemí, knihovna, menza a také univerzitní mateřská škola. Na tuto část pak navazují sportoviště a celý komplex uzavírají budovy studentských kolejí. Univerzita disponuje řadou moderních výzkumných center, hned několik staveb v kampusu získalo ocenění. Univerzitní kampus tak nabízí maximální pohodlí, areál je navíc v blízkosti MHD, je v něm i dostatek míst k parkování, a dokonce navazuje na lesopark. V kampusu se tak nachází vše na jednom místě. Je tady řada sportovišť, studenti, pedagogové a zaměstnanci tady ale mají k dispozici i místa ke společenskému vyžití. Toto univerzitní městečko nabízí vše, co lidé na univerzitě potřebují.

IT4 Innovations národní superpočítačové centrum

Jedním z moderních výzkumných center je IT4Innovations národní superpočítačové centrum. To potřebovalo budovu spojující nejen prostory datového centra, ale také administrativně výzkumnou část s laboratořemi, zasedacími místnostmi soustředěnými kolem vnitřního atria i učebnami. Budova se skládá ze čtyř nadzemních a jednoho podzemního podlaží, má plochou střechu a svým výrazem evokuje kovovou krabici na počítač s motivem převedené matiční desky na fasádě. V rámci budovy bylo použito hned několik progresivních technických řešení. Například požární ochrana datového sálu je zajištěna vytvořením nehořlavého prostředí (atmosféra se sníženým obsahem kyslíku), což byla teprve druhá instalace této speciální technologie v ČR. Rozvody chladicích médií mezi datovým sálem a střechou, kde jsou umístěna koncová chladící zařízení, byla provedena speciální bezsvárovou technologií, která umožní budoucí úpravy a změny bez nebezpečného svařování v prostorách budovy. Unikátní je rovněž systém vytápění budovy využívající odpadní teplo vznikající při výpočtech superpočítačů. Budova národního superpočítačového získala čestné uznání v soutěži Stavba roku MS kraje.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Novou budovou se už několik let pyšní Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI), která dříve žádné vlastní zázemí neměla, a tak byla její pracoviště rozmístěna v šestnácti různých objektech rozrůstajícího se porubského kampusu. Vedení univerzity a fakulty proto chtělo vytvořit atraktivní a moderní objekt, který bude komplexně řešený jak z pohledu exteriéru, tak z pohledu interiéru. Budova FEI má tvar písmene U a zázemí tam mají jak jednotlivé katedry, tak i děkanát, učebny, přednáškové sály i studijní oddělení. V krčku budovy se nachází lehké a těžké laboratoře. V podzemním podlaží se nachází garáže pro vozidla i jízdní kola. V pátém patře je krom jedné katedry také děkanát, na který navazuje pochůzí zelená relaxační střecha. Zajímavostí je v regionu jedno z prvních využití zařízení pro akumulaci chladu - zemní betonové akumulační jímky, která je v nočních hodinách při odstaveném systému chlazení nabíjena chladem pro potřeby pokrytí špičkových potřeb v průběhu dne. Budovy FEI získala čestné uznání v soutěži Stavba roku MS kraje. Součástí výstavby FEI je i dislokovaná laboratoř automatizovaného dopravního centra.

Institut environmentálních technologií

Protože se VŠB – Technická univerzita Ostrava soustředí i na přírodní vědy, vzniklo v jejím kampusu regionální vědecko-výzkumné centrum, zaměřené na podporu environmentálních technologií. To nese jméno Institut environmentálních technologií a jeho budova disponuje řadou laboratoří a poloprovozů, s přesně specifikovanými plošnými a prostorovými požadavky. Jejich koncepce vychází z komplexního pohledu na výzkum energetického využití odpadů a výzkum a vývoj nových technologií v jejich zpracování. V prvním podlaží budovy jsou zejména laboratoře a technologie poloprovozního charakteru zaměřené na spalování odpadů, jejich pyrolýzní a plazmové zpracování a anaerobní digesci biologicky rozložitelných odpadů. Do laboratoří je zajištěn přívod technických plynů, dále pak větrání i odvod vznikajících, vyčištěných a případně ochlazených plynů nad střešní rovinu, stejně tak jako odvod znečištěných technologických vod. V druhém poschodí je laboratorní analytická základna zaměřená na charakterizaci vlastností odpadů, paliv a znečištění plynných, kapalných a tuhých látek vznikajících jak v poloprovozních technologiích o patro níže, tak i v běžných průmyslových procesech. Zázemí zaměstnanců se nachází ve třetím poschodí. Budova byla oceněna cenou hejtmana Moravskoslezského kraje.

Zkušebna stavebních hmot Fakulty stavební

Budova vytvořená pro účely zkušebnictví byla postavena v areálu Fakulty stavební, kde jsou studentům předváděny stavební materiály či konstrukční části stavebních dílů. U ovládání zkušebního zařízení je kvalifikovaná obsluha této laboratoře, studenti se podílejí na zkoušení a vyhodnocování vlastností materiálů či matematickém modelování dílčích konstrukčních částí. Objekt je rozdělen na dva propojené dilatační celky - hala těžké laboratoře a budova chemických laboratoří.

Pro naše studenty, pedagogy a zaměstnance rekonstruujeme řadu budov v kampusu

Tělocvična

Koleje

Chodby na pavilonu D

V kampusu roste také CPIT TL3 - Centrum pokročilých inovačních technologií Technická laboratoř 3.

Na budovu CPIT TL3, platformu nových technologií, se už těší studenti Fakulty elektrotechniky a informatiky. Její součástí totiž bude digitalizovaná výuková výrobní linka, prostory pro biomedicínské inženýrství a moderní laboratorní zázemí pro elektromobilitu. Po dokončení tu najdeme mobilní roboty, pásové dopravníky, 3D tisk, prvky Internetu věcí, technologie rozpoznání obrazu či identifikaci 3D objektů. Součástí budovy jsou také solární panely zapadající do koncepce Smart Factory, Smart Home a Automotive. Jejich využití pro výrobní a kancelářské stroje a přístroje i výukové účely bude nezbytnou součástí moderních provozů. V nové budově CPIT TL3 budou také byty pro Home Care, což je praktická aplikace nových technologií biomedicínského inženýrství, díky které budou lidé monitorovaní při běžných denních činnostech. I díky tomu vzniknou nová řešení právě pro biomedicínské inženýrství.