Akreditované laboratoře VŠB – TU Ostrava poskytují řadu expertních služeb v mnoha odvětvích.

Seznam akreditovaných laboratoří

Zkušební laboratoř č. 1166

(pracoviště Centra nanotechnologií)

Rozsah udělené akreditace: Chemická analýza vod pitných, povrchových a odpadních, vodných výluhů zemin, odpadů včetně emisí, sedimentů, kalů paliv, stavebních a silikátových materálů, lihovin, technického lihu a nemrznoucích směsí.

Zkušební laboratoř č. 1588

(pracoviště centra ENET a katedry energetiky)

DEZ - Akreditované pracoviště pro diagnostiku a provoz tepelně - energetických zařízení. Výsledky měření slouží pro rozhodnutí o záměně paliva, případně slouží projektantům energetických zařízení jako podklad pro rekonstrukci. Jako jediné pracoviště v ČR je vybaveno speciální diagnostickou technikou pro měření teplot, tlaků a koncentrací plynné fáze v ohništích velkých kotlů, spalinových traktů a v hořákové oblasti. Od roku 2000 je pracoviště akreditováno pro emisní měření. Pracoviště provádí měření a optimalizaci mlýnů a mlýnských okruhů zejména na černé uhlí, měření hmotových toků a koncentrací prášku v práškovodech.

Zkušební laboratoř č. 1167

(laboratoř Institutu čistých technologií těžby a užití energetických surovin Hornicko-geologické fakulty)

Rozsah udělené akreditace: Stanovení fyzikálních, chemických a mineralogických vlastností hornin (polykrystalických, amorfních materiálů, kamene, kameniva), plynů, půd a pevných odpadů; stanovení kontaminantů zachycených na semipermeabilních membránách. Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř RTG difrakce, 2. Laboratoř elektronové mikrosondy, 3. Laboratoř Ramanovské mikrospektrometrie, 4. Laboratoř separačních metod.

Zkušební laboratoř č. 1166.4

(laboratoře výzkumného centra hornin Hornicko-geologické fakulty)

Rozsah udělené akreditace: Stanoveni fyzikálních, petrografických, mineralogických a mechanických vlastností kamene, kameniva, zemin, betonů a odpadů a jejich chemického složení.

Zkušební laboratoř č. 1166.3

(laboratoře Výzkumného energetického centra)

Rozsah udělené akreditace: Měření emisí, zkoušení tepelně-energetických zařízení, měření dalších tepelně-technických veličin, teplot, tlaků, průtoků, vlhkosti, zkoušení bezpečného provozu, analýza paliv a vzorkování.