VŠB – Technická univerzita Ostrava připravila s podporou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Program dalšího vzdělávání zaměstnanců průmyslových podniků v regionu. Cílem tohoto Programu je nabídnout firmám v regionu možnost bezplatně zvýšit/rozšířit kvalifikaci svých zaměstnanců formou kombinovaného studia vybraných technických a ekonomických studijních programů. Oproti klasické nabídce možností kombinovaného studia obsahuje tento Program několik benefitů pro zaměstnavatele i zaměstnance, resp. studenty.

MSK

Benefity pro zaměstnavatele:

 • Realizace výuky dle časových možností zaměstnaných studentů
  Studium probíhá se zřetelem na možnosti studentů i zapojených firem. Našim cílem je vyjít maximálně vstříc těm, kteří chtějí zvládat práci i studium.
 • Modifikace obsahu výuky dle potřeb zaměstnavatelů
  Profil absolventa a studijní plán studijního programu je definován svou akreditací, je ale možné částečně přizpůsobovat obsah výuku potřebám definovaným zaměstnavatelem a připravit tak výuku „na míru“. Jedná se především o náplň praktických cvičení, kde se mohou řešit oblasti řešené konkrétní společností, využívání konkrétního SW apod.
 • Možnost řešit závěrečné práce pro potřeby zaměstnavatelů
  Studium je ukončeno závěrečnou prací, v rámci které může student pod vedením vedoucího práce (akademický pracovník VŠB-TUO) řešit konkrétní projekt zaměstnavatele.

Níže je uveden seznam vybraných studijních programů. V případě zájmu Vaší firmy o studium vybraných studijních programů v rámci tohoto Programu nebo v případě doplňujících otázek se neváhejte obrátit na Karin Krumlovou (karin.krumlova@vsb.cz). Přijímací řízení bude zahájeno 1. dubna 2019.

Studijní programy v rámci podpory dalšího vzdělávání

HGF
 • Technologie a hospodaření s vodou (Bc., nMgr.)
  • V bakalářském studijním oboru jsou probírány fyzikálně-chemické a chemické procesy používané při úpravě vody na vodu pitnou, technologické procesy, hygienická zabezpečení, čistění odpadních vod a zpracování kalů. Ve studiu je kladen důraz na chemické, fyzikálně chemické a bakalářské disciplíny s nezbytnými kurzy matematiky, výpočetní techniky a cizích jazyků. Dále jsou studenti seznámeni se základy vodního hospodářství, projektování vodohospodářských zařízení, hydrologie a klimatologie, technologie zpracování odpadních vod a revitalizace vodních toků.
 • Odpadové hospodářství a úprava surovin (Bc., nMgr.)
  • Studijní program je založen na všeobecném technickém a přírodovědném základu. Je zaměřen zejména na přípravu k výkonu povolání, při němž se bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody daného zaměření. Program má multidisciplinární charakter poskytující nezbytné technologické vědomosti potřebné pro zavádění a provozování stávajících i moderních technologií jak v oblasti odpadového hospodářství, tak i v úpravě surovin. V rámci bakalářského studia je kladen důraz na široké znalosti v oblasti nerostných surovin, odpadového hospodářství, včetně přípravy na hodnocení vlastností odpadů a surovin, mineralogie, fyziky, chemie a souvisejících oblastí, které mají vztah k surovinovému a odpadovému hospodářství, nakládání s odpady, znovuzískávání cenných surovin a recyklaci odpadů a technologií úpravy včetně legislativního rámce a v konečném cyklu jejich odstraňování. Výuka vhodným způsobem spojuje základní a aplikované předměty. Studium je rovněž zaměřeno na laboratorní a oborovou/provozní praxi.
FMT
 • Management kvality a řízení průmyslových systémů (Bc.)
  • Cílem studijního programu je vychovávat univerzálně zaměřené manažery a specialisty především pro průmyslové společnosti, ale i další organizace a instituce. Studium je založeno na vyvážené kombinaci manažerských a ekonomických vědomostí se znalostmi technologií z oblasti metalurgie a strojírenství. Cílem studijního programu je poskytnout studentům znalosti z oblasti podnikatelské ekonomiky, metodologie průmyslového managementu a znalosti průmyslových technologií.
  • Specializace: Ekonomika a management v průmyslu; Management kvality; Počítačové řídicí systémy v průmyslu
 • Materiálové inženýrství (Bc., nMgr.)
  • Stěžejním cílem studia je vybavit studenty takovými znalostmi a dovednostmi, aby byli schopni provádět analýzu materiálů, jejich výrobních technologií, užitných vlastností aj.; dále provádět pokročilý návrh technických materiálů pro dané podmínky použití; navrhovat vhodné druhy zkoušek pro hodnocení užitných vlastností materiálů a metod pro hodnocení strukturních charakteristik, zkoušky kvalifikovaně vyhodnocovat a některé druhy hodnocení i sami provádět; provádět expertizní činnost v oblasti materiálového inženýrství apod.
 • Moderní produkce a zpracování kovových materiálů (Bc.)
  • Hlavní cíle studia lze formulovat následovně:
   • Získání znalostí v předmětech přírodovědného a aplikovaného základu, které umožní dostatečně fundovaný přístup k problematice v profilových předmětech.
   • Získání odpovídajících odborných znalostí a dovedností z oblasti teorie a moderní technologie výroby a zpracování železa a oceli, jejího zpracování a odlévání, následného tváření, včetně tváření neželezných kovů a také v oblasti technologie výroby odlitků z různých kovů a slitin.
   • Příprava bakaláře jako metalurgického odborníka, technologa apod. schopného technicky i organizačně zvládnout výše uvedené oblasti.
   • Získání všeobecných kompetencí odpovídajících bakalářskému stupni studia – měkké dovednosti, jazyková vybavenost, schopnost týmové práce, prezentace výsledků apod.
FS
 • Strojírenství (Bc.)
  • Cílem studia je připravit absolventa pro činnost ve všech oblastech strojírenské činnosti zejména v průmyslových podnicích, pro které získá příslušné teoretické i odborné znalosti a dovednosti.
   Po prvních dvou ročnících společného studia studenti pokračují na specializacích, kde získají znalosti zaměřené na specifické oblasti průmyslu a v této oblasti zpracovávají svou závěrečnou práci. Studium specializace, díky předchozímu společnému studiu, umožňuje flexibilitu studenta v možnosti přechodu na jakoukoliv oblast strojírenské činnosti. V tomto třetím ročníku, mimo specializační odborné studijní předměty, zpracovávají studenti projekty, které souvisejí s jejich závěrečnou prací. Mimo vlastní řešení se klade důraz na zpracování kvalitní, dostatečně rozsáhlé a kritické rešerše řešené problematiky. Důraz je kladen na schopnost využívat moderní výpočetní metody a efektivně vyhodnocovat výstupy technických měření.
  • Specializace: Aplikovaná mechanika; Dopravní a procesní zařízení; Hydraulika a pneumatika; Konstrukce strojů; Průmyslové inženýrství; Průmyslový design; Robotika; Řízení strojů a procesů; Strojírenská technologie
EKF
 • Ekonomika a management (Bc., nMgr.)
  • Cílem studijního programu Ekonomika a management je vychovávat odborníky se širším ekonomickým přehledem s hlavním zaměřením na management, ekonomiku a právo jak soukromoprávních, tak veřejnoprávních subjektů. V rámci studijního programu jsou poskytovány teoretické i praktické znalosti komplexního charakteru, které jsou nutné pro práci na manažerských pozicích. Všeobecný ekonomický základ zahrnující znalosti z ekonomie, matematiky, statistiky, ekonomiky, práva a managementu je základem pro vytváření klíčových kompetencí budoucích absolventů rozvíjených v předmětech jednotlivých specializací. Akademické zaměření studijního programu je doplněno o spolupráci s praxí již během studia, a to prostřednictvím řešení projektů z reálného firemního prostředí. Studijní program je sestaven tak, aby studenti mohli ihned aplikovat získané znalosti v praxi nebo na ně navázat v pokračujícím magisterském studiu.
  • Specializace: Management; Ekonomika podniku
FEI
 • Projektování elektrických systémů a technologií (Bc.)
  • Cílem studia je vychovat absolventy nejenom s širokým odborným rozhledem, ale také s kreativním myšlením, seznámené během studia s praktickou činností svých budoucích povolání v oblasti elektroinžinýringu, projektování v elektroenergetice, telekomunikací, elektronice, technologických celků apod., v oblastech státní či veřejné správy apod.
   Absolvent studijního programu získá v teoretické oblasti nejširší možné základy z celé oblasti elektrotechniky a příbuzných oborů s následnou praktickou aplikací odborných předmětů. To mu umožní v týmu i samostatně navrhovat, realizovat a provozovat řadu pokročilých elektrických systémů a technologií v oblastech souvisejících s robotizací, digitalizací procesů (Průmysl 4.0) a pružně reagovat na změny trhu práce.
FAST
 • Stavební inženýrství (Bc.)
  • Cílem čtyřletého studia je připravit absolventa pro činnost ve všech oblastech stavební činnosti, pro které získá příslušné teoretické i odborné znalosti a dovednosti. Po prvních dvou ročnících společného studia, zaměřeného na teoretický základ a základní odborné předměty, pokračují studenti na specializacích, kde získají znalosti zaměřené na specifické oblasti stavebního průmyslu a v této oblasti také zpracovávají svou bakalářskou práci. Studium specializace, díky předchozímu společnému studiu, umožňuje flexibilitu studenta v možnosti přechodu na jakoukoliv oblast stavební činnosti. Ve čtvrtém ročníku, mimo specializační odborné studijní předměty, zpracovávají studenti projekty, které souvisí s jejich závěrečnou prací. Studium studijního programu je zakončeno ověřením znalostí ze dvou tematických okruhů vyplývajících především z profilujících předmětů a obhajobou závěrečné bakalářské práce.
  • Specializace: Dopravní stavby, Geotechnika a podzemní stavitelství, Konstrukce staveb, Městské inženýrství, Pozemní a průmyslové stavitelství, Prostředí staveb a Stavební hmoty a diagnostika staveb
FBI
 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (Bc.)
  • Studijní plán je sestaven z předmětů teoretického, přírodovědného a technického základu oboru zaměřených na studium vzniku, rozvoje a likvidace požárů a dalších mimořádných událostí a navrhování preventivních opatření pro jejich předcházení a omezování jejich následků. Mimo povinných předmětů studijní plán dále obsahuje speciální oborové předměty, které umožňují studentovi hlubší orientaci v požární represi nebo prevenci včetně ochrany obyvatelstva a bezpečnosti průmyslu.
   Studium oboru je určeno pro posluchače s převažujícími technickými schopnostmi, kteří mají zájem o dosažení vzdělání na úrovni bakalářského studia v oblasti prevence a represe v požární ochraně, ochraně obyvatelstva a bezpečnosti průmyslu.
 • Bezpečnost práce a procesů (Bc.)
  • Studium je určeno pro posluchače, kteří mají zájem o dosažení bakalářského vzdělání v oblastech zajišťování a hodnocení rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v nejrůznějších oborech lidské činnosti. Pozornost je věnována i inspekci práce a analýze nebezpečí a souvisejících rizik technologických procesů pro provádění vhodných preventivních opatření.
   Na počátku studia jsou do studijního plánu zařazeny předměty poskytující potřebný teoretický, technický a právní základ oboru. V dalších předmětech student získá potřebné vstupní informace o pracovních a průmyslových nebezpečích a rizicích. Specializace v oblastech vyhledávání, hodnocení a snižování pracovních rizik, posuzování nebezpečí a hodnocení rizik technologických procesů a zajištění odpovídající prevence je umožněna nejen změnou obsahu povinných předmětů, vyvolanou vývojem legislativy a získáním nových poznatků, ale i volbou vhodných povinně volitelných předmětů ve vyšších ročnících studia. Tato skutečnost umožňuje studentovi profilaci do oblasti BOZP a nebo do oblasti bezpečnosti procesů.