Historie, současnost, vize

Vize

VŠB - TU Ostrava směřuje mezi přední české a evropské univerzity nabízející technické a ekonomické vzdělání, produkující aplikovaný i základní výzkum a zajišťující potřebný odborný poradenský, konzultační a expertizní servis průmyslu, bankovnímu i podnikatelskému sektoru včetně nabídky celoživotního vzdělání.

Mise

VŠB - TU Ostrava je součástí systému vysokých škol jako nejvyššího stupně vzdělávací soustavy ČR, je vysokou školou technicko-ekonomického zaměření, jejímž základním úkolem je:

  • poskytovat vysokoškolské vzdělání,
  • rozvíjet výzkum a vývoj,
  • rozvíjet spolupráci s praxí.

Má právo udělovat akademické tituly, vědecké hodnosti a akademický titul „doktor honoris causa“. Součásti VŠB - TU Ostrava spolupracují s vládními organizacemi, samosprávou, tuzemskými i zahraničními vysokými školami, vědeckými institucemi, organizacemi a jednotlivci.

Výroční zpráva a dlouhodobý záměr

Etický kodex

VŠB - TU Ostrava jakožto nositelka evropské kultury a vzdělanosti se etickým kodexem hlásí k morálním hodnotám vyplývajícím z evropského kulturního prostředí a usiluje tímto o vysoký standard etického jednání nad rámec obligatorních právních norem.

Historie

VŠB - TU Ostrava navazuje v přímé kontinuitě na činnost montánního učiliště, Báňské akademie a VŠB v Příbrami. Montánní učiliště bylo v Příbrami zřízeno 23. 1. 1849. Pozdější Vysoká škola báňská byla z Příbrami do Ostravy přestěhována v roce 1945 a začátkem padesátých let se začala členit na jednotlivé fakulty. Univerzita je historicky spjata s rozvojem těžby nerostů a jejich zpracováním. Určitě není nadsázkou konstatování, že technický um Čechů vznikal a vyvíjel se především v souvislosti se zpracováním kovů. Naše vysoká škola se tradičně zaměřovala průmysl a postupně ve svém vývoji reagovala na společenské a ekonomické změny.

Od roku 1989 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava uskutečňuje ve vazbě na strukturální změny svou transformaci na moderní Technickou univerzitu s plnohodnotnou nabídkou studia. Univerzita se tak stále opírá o svou 165 let dlouhou historii, přičemž ale strategicky podporuje rozvoj perspektivních technických a ekonomických oborů.

Osobnosti

akademik ČSAV František ČECHURA
prof. Ing. Dr. mont
(1887 - 1974)
akademik od r. 1953
vynikající odborník v oboru " Důlní měřictví "
prof. Dr. mont. Ing. Alois ŘÍMAN, DrSc
(1896 - 1966)
člen korespondent ČSAV od r.1952
zakladatel nauky o projektování dolů
autor světoznámé normativní metody projektování uhelných dolů
prof. Dr. Ing. František MAŘÍK
(1884 - 1966)
odborník v oboru hornické dopravnictví
prof. Ing. Josef TEINDL, DrSc
(1900 - 1972)
člen korespondent ČSAV od r.1965
význačný odborník v oboru nauky o kovech a korozi kovu
prof. Ing. Karel VRBENSKÝ
(1898 - 1974)
odborník v konstrukci těžních zařízení hlubinných dolů
prof. Ing. Antonín KOZINA
(1900 - 1970)
člen korespondent ČSAV od r.1965
odborník v oboru " Koksárenství a úpravnictví "
prof. Ing. Theodor MYSLIVEC
(1927 - 1978)
laureát státní ceny od r. 1967
za výzkum ocelářského procesu a za úspěšné uplatnění jeho výsledků v praxi
prof. dr. Ing. Richard DOLEŽAL, DrSc.
(1921 - 2005)
vynikající odborník oboru konstrukce a dynamiky energetických zařízení
akademik ČSAV Karel MAZANEC
prof. Ing. DrSc.
(1925 - 2009)
akademikem od r. 1982,
dvojnásobný laureát Státní ceny v letech 1959 a 1988,
význačný odborník v oboru " Nauka o kovech a materiálové inženýrství "
prof. Dr. Ing. Karel STÝBLO
(1904 - 1986)
odborník v oboru " Projektování válcoven a strojní zařízení válcoven "
prof. RNDr. Václav ŠTĚPÁNSKÝ
(1904 - 1986)
odborník v oboru " Nomografie, matematika a deskriptivní geometrie "
prof. Ing. Roman ŠEJNOHA
(1927)
odborník v oboru " Jaderná energetika "
působí v Ontario Hydro v Torontu, Kanada
prof. Ing. František PATRMAN
(1908 - 1988)
laureát Státní ceny od r. 1966
za " Vývoj zařízení na homogenizování sypkých hmot, zejména rud a uhlí "
prof. Dr. Ing. Karel NESET
(1907 - 1993)
laureát Státní ceny od r. 1972 za "Konstrukci zmenšených ochranných pilířů hlubinných dolů a zajišťování možnosti jejich vyrubání",
odborník v oboru " Důlní měřictví "
prof. Ing. Lubomir ŠIŠKA
(1925 - 1988)
člen korespondent ČSAV od r. 1975
laureát státní ceny od r. 1974 za "Novou metodu pro zajišťování úložných a tektonických poměrů uhelných slojí "
pracoval v oboru " Projektování dolů "
akademik ČSAV Martin VAVRO
(1925)
akademikem od r. 1988,
odborník oboru " Mechanika hornin, mechanika horského masivu a hlubinné dobývání ložisek "
prof. Ing. Jaromir NOSKIEVIČ, DrSc.
(1928 - 1996)
odborník oboru hydromechaniky , aplikované v oblasti čerpadel a hydraulických mechanismů
prof. Ing. Josef BRYCH, PhDr.
(1933)
odborník pro hlubinné vrtání, těžbu nafty a podzemní zplynování uhlí
působí jako profesor na Faculte Polytechnique dc Mons v Belgii

Přehled rektorů

 Zippe prof. František Xaver Maxmilián ZIPPE
(1791-1863)
rektor v letech 1849-1850
 Grimm prof. Johann GRIMM
(1805-1874)
rektor v letech 1850-1874
 BEER prof. Augustin BEER
(1815-1879)
rektor v letech 1874-1879
 Hrabák prof. Ing. Dr. mont. h. c. Josef HRABÁK
(1833-1921)
rektor v letech 1879-1881 a 1885-1889
 BALLING prof. Ing. Karel BALLING
(1835-1896)
rektor v letech 1881-1883
prof. Ing. Gustav ZIEGELHEIM
(1839-1904)
rektor v letech 1883-1901
(1883-1885, 1889-1895, 1899-1901)
prof. Ing. Adolf HOFMANN
(1853 - 1913)
první volený rektor
rektor v letech 1895-1897
prof. Dr. Ing. h. c. Dr. mont. h. c. Josef GÄNGL VON EHRENWERTH
(1843 - 1921)
rektor v letech 1897-1899
prof. Dr. mont. h. c. Ing. Vojtěch KÁŠ
(1848-1933)
rektor v letech 1902-1903
prof. PhDr. Josef THEURER
(1862 - 1928)
rektor v letech 1903-1927
(1903-1905, 1907-1911, 1917-1921, 1926-1927)
prof. Ing. Rudolf VAMBERA
(1860 - 1918)
rektor v letech 1905-1907
prof. Dr. mont h.c. Ing. Ludvík KIRSCHNER
(1861 - 1936)
rektor v letech 1911-1913 a 1929-1930
prof. Dr. techn. Ing. František KÖHLER
(1876 - 1919)
rektor v letech 1913-1917
prof. Ing. František ČÁSTEK
(1874 - 1922)
rektor v letech 1921-1922
Macka prof. Ing. Václav MACKA
(1873 - 1929)
rektor v letech 1922-1923
prof. PhDr. František PAVLÍČEK
(1874 - 1947)
rektor v letech 1923-1924
prof. Dr. techn. Ing. František ČUŘÍK
(1876 - 1944)
rektor v letech 1924-1926 a 1927-1929
prof. Dr. techn. Ing. Václav POŠÍK
(1874 - 1952)
rektor v letech 1930-1931
prof. Dr. mont. Ing. Bohuslav STOČES
(1890 - 1969)
rektor v letech 1931-1932 a 1936-1937
prof. Ing. Václav CIBUŠ
(1877 - 1946)
rektor v letech 1932-1933 a 1939-1940
prof. Dr. mont. Ing. Alois PARMA
(1886 - 1943)
rektor v letech 1933-1935 a 1937-1938
prof. Dr. techn. Ing. Alexandr Iljič GLAZUNOV
(1888 - 1951)
rektor v letech 1935-1936
prof. Ing. Josef HUMMEL
(1881 - 1963)
rektor v letech 1938-1939
prof. Dr. mont. Ing. František ČECHURA, DrSc.
(1887 - 1974)
rektor v letech 1945-1949
prof. RNDr. Rudolf ROST
(1912-1999)
pověřen vedením v letech 1949-1950
prof. Dr. techn. Ing. Vladimír MYDLARČÍK
(1911 - 1974)
rektor v letech 1950-1955
prof. Ing. Bohumil KAŇKOVSKÝ
(1904 - 1959)
rektor v letech 1955-1959
prof. RNDr. Teofil CHLEBOVSKÝ
(1917 - 1973)
rektor v letech 1959-1963
prof. RNDr. Bohuslav RŮŽIČKA, CSc.
(1921 - 1978)
rektor v letech 1963-1969
prof. RNDr. Oldřich HAJKR, DrSc., dr.h.c.
(1919 - 1991)
rektor v letech 1969-1985
prof. Ing. Vladimír MYNÁŘ, DrSc.
(1929)
rektor v letech 1985-1990

prof. Ing. Tomáš ČERMÁK, CSc., dr.h.c.
(1943)
rektor v letech 1990-1997
a 2003-2010

prof. Ing. Václav ROUBÍČEK, CSc., dr.h.c.
(1944 - 2010)
rektor v letech 1997-2003
prof. Ing. Ivo VONDRÁK, CSc.
(1959)
rektor v letech 2010-2017
Snasel

prof. RNDr. Václav SNÁŠEL, CSc.
(1957)
rektor v letech 2017-dosud


© 2017 VŠB-TU Ostrava