Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Chemie I. - Obecná a anorganická chemie

Cíle předmětu

Osvojit si základní pojmy z oblasti struktury atomů, chemických vazeb, reakční kinetiky a termodynamiky. Hledat souvislosti mezi vlastnostmi prvků a periodicitou výstavby elektronového obalu.
Aplikovat osvojené poznatky obecné chemie na periodický systém prvků. Využít termodynamické vyjádření stability oxidačních stavů k posuzování průběhu oxidačně redukčních reakcí. Naučit se využívat reakční schémata jednotlivých skupin pro posouzení možnosti přípravy daného prvku a jeho sloučenin.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Leško J., Tržil J., Ullrych J.: Obecná chemie , ES VŠB TU Ostrava 2011.
Leško J.,Tržil J., Štarha R.: Anorganická chemie ES, VŠB TU Ostrava 2011.

Doporučená literatura

Po dohodě s přednášejícím.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-0501/01
Zkratka CH-I.OACH
Název předmětu česky Chemie I. - Obecná a anorganická chemie
Název předmětu anglicky Chemistry I. - General and Inorganic Chemistry
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Šárka Langová, CSc.