Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Chemie hoření a hašení

Cíle předmětu

Cílem je seznámit studenty doktorského programu s nejnovějšími poznatky z chemie procesů hoření a hasebních látek. Pozornost věnována rovněž vlastnostem produktů hoření.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] Glassman, Irvin. Combustion. 3rd ed. San Diego, Calif: Academic Press, 1996 (*)
[2] Novotný M., Sedláček S.: Teorie hoření, výbuchu a iniciace, VŠCHT Pardubice 1980
[3]Balog K.: Hasiace látky a jejich technologie. Edice SPBI Spectrum 37. Ostrava 2004
[4] Orlíková,K., Štroch,P.: Chemie procesů hoření. Edice Spectrum, sv. 18., Ostrava 1999
Pozn.
(*) dostupné z univerzitní knihovny VŠB-TU jako e-book

Doporučená literatura

[1]Kalousek,J.: Základy fyzikální chemie hoření, výbuchu a hašení. Edice Spectrum, sv.4
[2] Bartlová,I.: Nebezpečné látky. Edice SPBI 2005
[3] Spiro, T.G. Stigliani W.M.: Chemistry of the Environment Elsevir 2003 (*)
[4] Yoshida, Tadao, Yuji Wada, and Natalie Foster. Safety of Reactive Chemicals and
Pyrotechnics Industrial safety series, 5. Amsterdam: Elsevier, 1995(*)
[5] Eckhoff, Rolf K. Dust Explosions in the Process Industries. 3rd ed. Amsterdam: Gulf.
Professional Pub 2003 (*)
[6]Balog K.: Samovznietenie. Edice SPBI Spectrum 21. Ostrava 2007
[7] Orlíková,K., Štroch,P.: Hasiva klasická a moderní. Edice Spectrum, sv. 29., Ostrava
Pozn.
(*) dostupné z univerzitní knihovny VŠB-TU jako e-book


Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-0938/02
Zkratka CHHH
Název předmětu česky Chemie hoření a hašení
Název předmětu anglicky Chemistry of Burning and Fire Extinguishing
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Petr Pánek, CSc.