Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Organická chemie

Cíle předmětu

- definovat vazebné vlastnosti uhlíku,
- rozpoznat mezimolekulární interakce a jejich vliv na teplotu tání, teplotu varu a rozpustnost organických sloučenin,
- definovat dělení organických sloučenin do základních skupin,
- používat názvosloví organických sloučenin,
- popsat vztah mezi strukturou a vlastnostmi organických sloučenin,
- popsat fyzikální vlastnosti uhlovodíků a jejich derivátů,
- popsat reaktivitu uhlovodíků a jejich derivátů,
- popsat základní zástupce uhlovodíků a jejich derivátů,
- definovat základní dělení, strukturu, vlastnosti a způsoby přípravy polymerních látek.

Získané znalosti:
- schopnost definovat základní skupiny organických sloučenin,
- schopnost pojmenovat organické sloučeniny,
- schopnost charakterizovat vztah mezi strukturou a vlastnostmi organických látek,
- schopnost charakterizovat reakce organických sloučenin.

Získané dovednosti:
- schopnost aplikovat získané teoretické poznatky na vybrané technologické procesy,
- schopnost používat základní laboratorní techniky (filtrace, destilace rekrystalizace, dekantace, chlazení atd.),
- schopnost používat základní metody příprav organických sloučenin (esterifikace, diazotace atd.).

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

MCMURRY, John. Organická chemie. Přeložil Jaroslav JONAS. V Brně: VUTIUM ; V Praze, 2007. ISBN 978-80-214-3291-8.

WAISSER, Karel. Nové české názvosloví organické chemie. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0590-2.

MCMURRY, John. Organic chemistry. 6th ed. Belmont: Thomson Brooks/Cole, c2004. ISBN 0-534-38999-6.

Doporučená literatura

SVOBODA, Jiří a kol. Organická chemie I. VŠCHT Praha, 2005. ISBN 80-7080-561-7 .

FIKR, Jaroslav a Jaroslav KAHOVEC. Názvosloví organické chemie. 3. vyd. Olomouc: Agentura Rubico, 2008. ISBN 978-80-7346-088-4 .

SOLOMONS, T. W. Graham a Craig B. FRYHLE. Organic chemistry [CD-ROM]. 8th ed. Hoboken: Wiley, c2004. ISBN 0-471-41799-8.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-2005/01
Zkratka OCh
Název předmětu česky Organická chemie
Název předmětu anglicky Organic Chemistry
Kreditů 7
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D.