Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Metody klasické analýzy

Cíle předmětu

Cíle předmětu:
- podat přehled metod klasické analytické chemie,
- popsat principy jednotlivých analytických metod,
- popsat postupy přípravy vzorků před vlastní analýzou,
- používat základní postupy analytických výpočtů,
- prakticky provádět analytická stanovení v laboratoři,
- zhodnotit praktické možnosti využití jednotlivých metod (výhody, nevýhody).

Získané znalosti:
- schopnost charakterizovat základní pojmy, veličiny a jednotky používané v analytické chemii,
- schopnost definovat základní metody v analytické chemii,
- schopnost charakterizovat základní postupy přípravy vzoprků před analýzou,
- schopnost charakterizovat principy, výhody a nevýhody jednotlivých metod klasické analýzy.

Získané dovednosti:
- schopnost provádět základní analytické výpočty u metod klasické analýzy,
- schopnost praktického provádění analýz v laboratoři (metodami gravimetrickými a titračními),
- schopnost vybrat vhodnou analytickou metodu pro stanovení daného analytu.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

BENÁTSKÁ, Ludmila. Výpočty v analytické chemii. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1999. ISBN 80-7078-676-0.
KLIKA, Zdeněk a Petr PRAUS. Analytická chemie I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0164-7.
CHRISTIAN, Gary D. Analytical chemistry. 5th Ed., New York: John Wiley and Sons, 1994. ISBN 0471597619 .

Doporučená literatura

VOHLÍDAL, Jiří, Alois JULÁK a Karel ŠTULÍK. Chemické a analytické tabulky. Praha: GRADA Publishing, 1999. ISBN: 978-80-7169-855-5
Studijní opora: http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/617/617-Bartonova-Vypocty-rovnovaznych-stavu.pdf
DE LEVIE, Robert. Aqueous acid-base equilibria ans titrations. Oxford: Oxford University Press, 1999. ISBN: 9780198506171 .


Typ studia navazující magisterské, bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-2006/01
Zkratka MKA
Název předmětu česky Metody klasické analýzy
Název předmětu anglicky Classical Analytical Methods
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.