Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Oborová praxe

Cíle předmětu

Cíle vyučovaného předmětu:
- naučit se vytvářet literární rešerše,
- aplikovat získané teoretické poznatky na různé procesy chemické praxe.

Výstupy:
Získané znalosti:
- znalost rešeršních databází
Získané dovednosti:
- schopnost najít vhodnou literaturu k zpracování vědecké práce,
- schopnost použít získané teoretické poznatky v chemické laboratoři.

Elektronické kurzy v LMS

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

ČSN ISO 690: Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů.

ISO 690:2010
Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources

Doporučená literatura

PRAUS, Petr a Jiřina VONTOROVÁ. Analytická chemie II. 1.vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2015. 157 s. ISBN 978-80-248-3734-5.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-2013/01
Zkratka OP
Název předmětu česky Oborová praxe
Název předmětu anglicky Study Branch Practice
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D.