Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Chemické technologie

Cíle předmětu

6172011/01 (pro 3. roč. Bc. PIK)
6172011/03 (pro 3. roč. Bc. TZP)
Cíle předmětu:
- porozumět chemické podstatě výroby základních chemikálií,
- umět aplikovat pravidla chemické rovnováhy a kinetiky,
- porozumět volbě a funkci reaktorů a procesních aparátů a energetickým nárokům jejich provozu,
- uvažovat environmentální hrozby a přednosti jednotlivých postupů.

Získané znalosti:
- seznámení se základními velkovýrobami chemického průmyslu,
- seznámení s kvalitativním chováním chemických reaktorů včetně heterogenních katalytických.

Získané dovednosti:
- schopnost komplexně bilancovat technologii většího rozsahu,
- schopnost analyzovat schéma technologické výroby.


6172011/02 (pro 1. roč. NMgr. EMP, APT, MKV)
6172011/04 (pro 1. roč. NMgr. EMP, APT, MKV výuka probíhá v angličtině pro zahraniční studenty)

Cíle předmětu:
Předat informace o toku surovin a meziproduktů v chemických výrobách a o jejich historickém vývoji a prognózách. Seznámit studenty s principy chemických reaktorů a využití dělících procesů.

Získané znalosti:
- student bude znát principy hlavních chemických výrob, ekonomických a environmentálních problémů chemických technologií,
- student umí využívat teoretických poznatků chemie, fyzikální chemie a procesního inženýrství pro posouzení jednotlivých výrob.

Získané dovednosti:
- student dovede provádět základní bilanční výpočty chemických reaktorů a dělících postupů,
- student se dovede orientovat v dokumentech BAT a BREF.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

6172011/01
6172011/03
WICHTERLE K: Chemické technologie. (CD) 145 stran, VŠB-TU Ostrava 2010, dostupné online

6172011/02 (for 1st year of study NMgr. EMP, APT, MVK)
6172011/04 (pro 1. roč. NMgr. EMP, APT, MKV výuka probíhá v angličtině pro zahraniční studenty)
WICHTERLE, K..: Chemická technologie. 2012, 142 s., volně dostupné na adrese http://homen.vsb.cz/~wih15/Technologie/Chem_Tech.pdf.

Doporučená literatura

1. BÜCHNER W., SCHLIEBS R., WINTER G., BÜCHEL K.H.: Průmyslová anorganická chemie, 568 stran, SNTL Praha. 1991.
2. WEISSERMEL K., ARPE H.-J.: Průmyslová organická chemie, 419 s., SNTL Praha 1984
3. PAŠEK, J., SEIFERT, R.: Surovinová základna výroby organických látek. Praha: VŠCHT, 1991.
4. DUCHÁČEK V.: Polymery - výroba, vlastnosti, zpracování, použití. 280 stran, VŠCHT Praha 2006, (dostupné na webu: http://vydavatelstvi.vscht.cz/).
5. BLAŽEK J., RÁBL V.: Základy zpracování a využití ropy. 254 stran, VŠCHT Praha 2006, (dostupné na webu: http://vydavatelstvi.vscht.cz/).
6. Dokumenty BAT (Best Available Techniques): http://www.ippc.cz/obsah/CF0134


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-2011/02
Zkratka CHT
Název předmětu česky Chemické technologie
Název předmětu anglicky Chemical Technologies
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.