Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Modelování chemicko-technologických procesů

Cíle předmětu

- používat základní znalosti z oblasti fyzikální chemie, procesního a reaktorového inženýrství při modelování technologických procesů v prostředí Aspen Engineering Suite,
- ozřejmit principy základních modelů jednotkových operací a postupů při práci s nimi,
- komentovat komplexní problematiku difuzně separačních pochodů, chemických reaktorů, (ale také jednodušších jednotkových operací),
- ukázat základy online modelování.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

VEČEŘ Marek. Modelování chemicko-technologických procesů v prostředí Aspen. E-learningová opora pro rok 2013-2014.

Doporučená literatura

HORÁK, Josef a Josef PAŠEK. Návrh průmyslových chemických reaktorů z laboratorních dat. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1980.
DITL, Pavel. Chemické reaktory. Vyd. 2. přeprac. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02207-2.
ŠNITA, Dalimil. Chemické inženýrství I. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2005. ISBN 80-7080-589-7.
HOLEČEK, Oldřich. Chemicko-inženýrské tabulky. Vyd. 2. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická [Praha], 2001. ISBN 80-7080-444-0.
GAŽO, Ján. Všeobecná a anorganická chémia. 3. vyd. Bratislava: Alfa, 1981.
MOORE, Walter J. Fyzikální chemie. 2., nezměn. vyd. Přeložil Čestmír ČERNÝ, přeložil Alexandr SCHÜTZ. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1981.
ATKINS, P. W. a Julio DE PAULA. Fyzikální chemie. Přeložil Lidmila BARTOVSKÁ. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2013. ISBN 978-80-7080-830-6.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-3006/01
Zkratka MCHTP
Název předmětu česky Modelování chemicko-technologických procesů
Název předmětu anglicky Modelling of Chemico-Technological Processes
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.