Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Numerické metody v analytické chemii

Cíle předmětu

Cílem tohoto předmětu je získat širší teoretický základ a zároveň praktické dovednosti při provádění složitějších analytických výpočtů. Důraz je kladen především na osvojení praktických postupů při konstrukci distribučních diagramů, titračních křivek apod. a jejich vyhodnocování na počítači pomocí programu MS Excel.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] Bartoňová, L.: Výpočty rovnovážných stavů v analytické chemii, 125 s. VŠB-TU Ostrava, studijní opora.

[2] Bartoňová, L.: Animace ke studijní opoře: Výpočty rovnovážných stavů v analytické chemii.

[3] Kotouček, M.: Příklady z analytické chemie., 3. vydání, Olomouc: Univerzita Palackého, 1992.

[4] Vláčil, F. a kol. Příklady z chemické a instrumentální analýzy 4. přeprac. a rozšíř. Vydání, Praha Informatorium 1991.

[5] de Levie, R.: How to use Excel in analytical chemistry and in general scientific data analysis. Cambridge University Press 2001. ISBN 0521- 64282-5.

Doporučená literatura

Berka, A., Feltl, L., Němec, I.: Příručka k praktiku z kvantitativní analytické chemie. Praha: SNTL, 1985.

Fogl, J., Volka, K.: Analytické tabulky. VŠCHT Praha, FCHI, 1995. ISBN 80-7080-237-5.

Fernando, Q., Ryan, M.D.: Calculations in analytical chemistry. New York 1982.

Christian, G. D.: Analytical chemistry. 5th Ed., New York : John Wiley and Sons, 1994.

Freiser, H.: Calculations in analytical chemistry – a spreadsheet approach. CRC Press, 1992.

de Levie, R.: Aqueous acid-base equilibria ans titrations. Oxford University Press 1999.

Biggs, P.: Computers in chemistry OCP, Oxford 1999.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód 617-1801/02
Zkratka NMACH
Název předmětu česky Numerické metody v analytické chemii
Název předmětu anglicky Numerical Methods in Analytical Chemistry
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.