Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Procesní inženýrství

Cíle předmětu

Cíle předmětu:
- procvičovat látkové a energetické bilancování technologických procesů a aplikace přenosových jevů při inženýrských výpočtech
- ozřejmit principy základních tří hlavních tříd probíraných procesů, kterými jsou procesy hydrodynamické (čerpání, filtrace, sedimentace, fluidizace, míchání), přenos tepla (výměníky, tepelné ztráty, var, kondenzace) a sdílení hmoty (rovnovážné soustavy a dynamika krystalizace, absorpce, destilace, sušení, adsorpce).
- Poskytnout komentovaný úvod do problematiky difuzně separačních procesů.

Získané znalosti:
- schopnost rozpoznat technologický problém a navrhnout strategii jeho řešení.
- provést energetickou a materiálovou bilanci.
- schopnost popsat proces filtrace, sušení, odpařování a destilace.
- navrhnout optimální výměník tepla.

Získané dovednosti:
- schopnost navrhnout konstrukční parametry zařízení
- schopnost provádět materiálové a energetické bilance přiměřeně složitých technologických celků.
- schopnost navrhnout optimální podmínky pro provoz zařízení typu výměníku tepla, odparky, proudové sušárny, filtračních zařízeni a podobně.
- schopnost získat informace pro provedení simulačních a optimalizačních výpočtů na stávajícím zařízení s ohledem na kolísavé parametry vstupních parametrů.
- schopnost aplikovat získané teoretické poznatky na složitější technologické procesy.
- schopnost identifikovat potřebné fyzikální veličiny k popisu procesu a jejich nalezení v chemickoinženýrských tabulkách a diagramech.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

WICHTERLE Kamil, VEČEŘ Marek. Základy procesního inženýrství. VŠB-TU Ostrava, 2012.
ŠNITA, Dalimil. Chemické inženýrství I. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2005. ISBN 80-7080-589-7.
NEUŽIL, Lubomír a Vladimír MÍKA. Chemické inženýrství II. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická [Praha], 1993. ISBN 80-7080-170-0.
ŠNITA, Dalimil. Příklady a úlohy z chemického inženýrství I. Vyd. 2., přeprac. Praha: VŠCHT, 2002. ISBN 80-7080-489-0.
ŠNITA, Dalimil. Příklady a úlohy z chemického inženýrství II. Vyd. 2., přeprac. Praha: VŠCHT, 2002. ISBN 80-7080-492-0.
MÍKA, Vladimír, Lubomír NEUŽIL a Jiří VLČEK. Příklady a úlohy z chemického inženýrství. I. díl. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 1997. ISBN 80-7080-305-3.
MÍKA, Vladimír, Lubomír NEUŽIL a Jiří VLČEK. Příklady a úlohy z chemického inženýrství. II. díl. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 1997. ISBN 80-7080-305-3.
HOLEČEK, Oldřich. Chemicko-inženýrské tabulky. Vyd. 2. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická [Praha], 2001. ISBN 80-7080-444-0.

Doporučená literatura

BAFRNEC, Milan. Chemické inžinierstvo I. Bratislava: Malé centrum [Bratislava], 1999. ISBN 80-967064-3-8.
DOJČANSKÝ, Ján a Jaroslav LONGAUER. Chemické inžinierstvo II. Bratislava: Malé centrum [Bratislava], 2000. ISBN 80-967064-8-9.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-3010/01
Zkratka PI
Název předmětu česky Procesní inženýrství
Název předmětu anglicky Process Engineering
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.