Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Metody monitorování životního prostředí

Cíle předmětu

- Seznámit posluchače se základními metodami používanými pro monitorování organických a anorganických látek v životním prostředí.
- Seznámit posluchače se základními typy toxických látek a jejich chemickými, fyzikálními a toxikologickými vlastnostmi
- Poskytnout posluchačům ucelený pohled na systém monitoringu životního prostředí
- Seznámit posluchače se základní legislativou v ochraně životního prostředí

Získané znalosti a dovednosti
- Schopnost porozumět principům používaných metod
- Schopnost aplikovat tyto metody v praxi
- Schopnost interpretace naměřených dat
- Schopnost orientace v systému kontroly životního prostředí

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

POPL M., FÄHNRICH J.: Analytická chemie životního prostředí. VŠCHT, Praha, 1991, 218 s.

HORÁKOVÁ M. a kol., Analytika vody. Skriptum, VŠCHT Praha, 2000, 283 s.

Doporučená literatura

HOLZBECHER Z., CHURÁČEK J. a kol., Analytická chemie. Praha, SNTL, 1987, 664 s.

CHURÁČEK J. a kol., Analytická separace látek. Praha, SNTL, 1990, 384 s.

KLIKA Z., PRAUS P. Analytická chemie I. Skriptum, Ostrava, VŠB-TUO, 2002, 172 s.

PRAUS P., VONTOROVÁ J., Analytická chemie II. Skriptum, Ostrava, VŠB-TUO, 2015, 158 s.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-3009/02
Zkratka MMŽP
Název předmětu česky Metody monitorování životního prostředí
Název předmětu anglicky Methods of Environmental Monitoring
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.