Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Identifikace látek

Cíle předmětu

Cíle předmětu: naučit posluchače základům vyhodnocování výsledků vybraných metod (XRD, NMR, vibrační spektroskopie, MS, ...) pro účely identifikace chemických sloučenin a látek.

Získané znalosti: teoretické a praktické znalosti spekter vybraných analytických metod pro identifikaci chemických sloučenin a látek.

Získané dovednosti: schopnost vyhodnocovat spekter vybraných analytických metod pro identifikaci chemických sloučenin a látek.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

SMRČKOVÁ-VOLTROVÁ, S. a BÖHM, S. Strukturní analýza organických sloučenin. Praha: VŠCHT, 1995. ISBN: 80-7080-235-9.

HORÁK, M. a VÍTEK, A. Zpracování a interpretace vibračních spekter. Praha: SNTL, 1980.

HORÁK, M. a PAPOUŠEK, D. Infračervená spektra a struktura molekul. Praha: Academia, 1976.

Doporučená literatura

GOLJER, I. a LIPTAJ, T. Nové metódy FT NMR spektroskopie kvapalín. Bratislava: Veda, 1986.

ČÁSLAVSKÝ, J. Hmotnostní spektrometrie a životní prostředí. Brno: Vitium, 2014. ISBN: 9778-80-214-5 103-2

PRAUS, P. a VONTOROVÁ, J. Analytická chemie II. Ostrava: VŠB – technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3734-5


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-3016/01
Zkratka IL
Název předmětu česky Identifikace látek
Název předmětu anglicky Identification of Substances
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.