Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Základy procesního inženýrství

Cíle předmětu

Cíle předmětu: - procvičovat látkové a energetické bilancování technologických procesů a aplikace přenosových jevů při inženýrských výpočtech , - ozřejmit principy základních tří hlavních tříd probíraných procesů, kterými jsou procesy hydrodynamické (čerpání, filtrace, sedimentace, fluidizace, míchání), přenos tepla (výměníky, tepelné ztráty, var, kondenzace) a sdílení hmoty (rovnovážné soustavy a dynamika krystalizace, absorpce, destilace, sušení, adsorpce), - poskytnout komentovaný úvod do problematiky difuzně separačních procesů. Získané znalosti: - schopnost rozpoznat technologický problém a navrhnout strategii jeho řešení, - provést energetickou a materiálovou bilanci, - schopnost popsat proces filtrace, sušení, odpařování a destilace, - navrhnout optimální výměník tepla. Získané dovednosti: - schopnost navrhnout konstrukční parametry zařízení, - schopnost provádět materiálové a energetické bilance přiměřeně složitých technologických celků, - schopnost navrhnout optimální podmínky pro provoz zařízení typu výměníku tepla, odparky, proudové sušárny, filtračních zařízeni a podobně, - schopnost získat informace pro provedení simulačních a optimalizačních výpočtů na stávajícím zařízení s ohledem na kolísavé parametry vstupních parametrů, - schopnost aplikovat získané teoretické poznatky na složitější technologické procesy, - schopnost identifikovat potřebné fyzikální veličiny k popisu procesu a jejich nalezení v chemickoinženýrských tabulkách a diagramech.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

WICHTERLE Kamil, VEČEŘ Marek. Základy procesního inženýrství. VŠB-TU Ostrava, 2012.
ŠNITA, Dalimil. Chemické inženýrství I. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2005. ISBN 80-7080-589-7.
NEUŽIL, Lubomír a Vladimír MÍKA. Chemické inženýrství II. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická [Praha], 1993. ISBN 80-7080-170-0.
ŠNITA, Dalimil. Příklady a úlohy z chemického inženýrství I. Vyd. 2., přeprac. Praha: VŠCHT, 2002. ISBN 80-7080-489-0.
ŠNITA, Dalimil. Příklady a úlohy z chemického inženýrství II. Vyd. 2., přeprac. Praha: VŠCHT, 2002. ISBN 80-7080-492-0.
MÍKA, Vladimír, Lubomír NEUŽIL a Jiří VLČEK. Příklady a úlohy z chemického inženýrství. I. díl. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 1997. ISBN 80-7080-305-3.
MÍKA, Vladimír, Lubomír NEUŽIL a Jiří VLČEK. Příklady a úlohy z chemického inženýrství. II. díl. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 1997. ISBN 80-7080-305-3.
HOLEČEK, Oldřich. Chemicko-inženýrské tabulky. Vyd. 2. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická [Praha], 2001. ISBN 80-7080-444-0.

Doporučená literatura

BAFRNEC, Milan. Chemické inžinierstvo I. Bratislava: Malé centrum [Bratislava], 1999. ISBN 80-967064-3-8.
DOJČANSKÝ, Ján a Jaroslav LONGAUER. Chemické inžinierstvo II. Bratislava: Malé centrum [Bratislava], 2000. ISBN 80-967064-8-9.
MÍKA, Vladimír. Základy chemického inženýrství. 2., nezměn. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1981.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-2029/01
Zkratka ZPI
Název předmětu česky Základy procesního inženýrství
Název předmětu anglicky Fundamentals of Process Engineering
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.