Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Chemie a technologie paliv

Cíle předmětu

Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi o chemických a environmentálních aspektech stávajících a perspektivních technologiích a politice palivářství.
Student bude umět:
- charakterizovat principy palivářských procesů
- vytvořit a hodnotit hmotnostní a energetické bilance těchto procesů
- posoudit kvalitu materiálových vstupů do palivářských procesů
- posoudit environmentální rizika zvolených technologií
- navrhnout optimální postupy zpracování odpadů

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

LEGEMZA,J., FRÖHLICHOVÁ,M., FINDORÁK,R. Tradičné a alternatívne palivá v metalurgii. Košice: TU v Košicích, 2015. ISBN 978-80-553-2154-7.
ROUBÍČEK,V., BUCHTELE,J. Chemie uhlí a jeho využití. VŠB-TU Ostrava, 1996, 216 s. ISBN 80-7078-406-7.
BENEŠ, M.: Vlastnosti topných plynů (učební text 2. vydání), VŠCHT Praha 1997.
SPEIGHT, J.G. Chemistry and Technology of Petroleum. CRC/Taylor & Francis 2007. 945 s. ISBN 0-471-36167-4.
KLASS, D: Biomass for Renewable Energy, Fuels, and Chemicals Elsevier Inc. 1998, 651s. (dostupné jako e-book).

Doporučená literatura

BLAŽEK,J., RÁBL, V. Základy zpracování a využití ropy. VŠCHT Praha 2006. ISBN 80-7080-619-2.
KANDIAOTI,R., HEROD,A., BERTLE,K. Solid Fuels and Heavy Hydrocarbon Liquids. Elsevier 2006. 353 s.ISBN 0-080-44486-5.


Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-0975/01
Zkratka CHTP
Název předmětu česky Chemie a technologie paliv
Název předmětu anglicky Chemistry and Technology of Fuels
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.