Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Matematika I

Cíle předmětu

Matematika je na vysokých školách technických organickou součástí studia. Neměla by však být vnímána jako cíl, ale jako nezbytný prostředek ke studiu odborných předmětů.
Cílem předmětu je proto naučit studenty nejenom základní matematické poznatky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení.
Studenti by se měli naučit
- analyzovat problém,
- odlišovat podstatné od nepodstatného,
- navrhnout postup řešení,
- kontrolovat jednotlivé kroky řešení,
- zobecňovat vytvořené závěry,
- vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám,
- aplikovat úlohy na řešení technických problémů,
- pochopit, že matematické metody a myšlenkové postupy jsou použitelné i jinde než pouze v matematice.

Elektronické kurzy v LMS

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

DLOUHÁ, Dagmar, Radka HAMŘÍKOVÁ, Zuzana MORÁVKOVÁ a Michaela BOBKOVÁ. Matematika I: Pracovní listy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3323-1.
HAMŘÍKOVÁ, R.: Sbírka úloh z matematiky. Ostrava: VŠB-TUO, 2007. ISBN 978-80-248-1299-1.
Vše online: http://mdg.vsb.cz/portal/
VRBENSKÁ, Helena a Jana BĚLOHLÁVKOVÁ. Základy matematiky pro bakaláře I. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0519-7.
BIRD, J. O. Higher engineering mathematics. Eighth edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. ISBN 978-1-138-67357-1.

Doporučená literatura

Musilová J. - Musilová, P.: Matematika I pro porozumění i praxi (VUTIUM, Brno, 2006).
Škrášek, J. a kol.: Základy aplikované matematiky I. a II. SNTL, Praha 1986.
ANDREESCU, Titu. Essential linear algebra with applications: a problem-solving approach. New York: Birkhäuser, [2014]. ISBN 978-0-8176-4360-7.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 310-2111/01
Zkratka MI
Název předmětu česky Matematika I
Název předmětu anglicky Mathematics I
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu Mgr. Monika Jahodová, Ph.D.