Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Analytická geometrie s 3D tiskárnou

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s využitím vektorového počtu v geometrii, možnostmi lineárních transformací na geometrické objekty a základy parametrizace technických ploch. Praktické využití těchto znalostí si vyzkouší při tvorbě objektů pro 3D tisk.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

BURDA, Pavel, Radim HAVELEK a Radoslava HRADECKÁ. Algebra a analytická geometrie: matematika I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1997. ISBN 80-7078-479-2.
Signatura: 250054

BUDINSKÝ, Bruno. Analytická a diferenciální geometrie. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983.
Signatura: 179478

ŽÁRA, Jiří. Moderní počítačová grafika. 2. přeprac. a rozš. vyd. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0454-0 .
Signatura: 250164


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 310-2116/01
Zkratka AG3DT
Název předmětu česky Analytická geometrie s 3D tiskárnou
Název předmětu anglicky Analytic geometry with 3D print
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu Mgr. František Červenka