Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Numerické metody

Cíle předmětu

Student bude po absolvování předmětu schopen: rozpoznat úlohy, které je vhodné řešit numerickými postupy; vybrat vhodnou numerickou metodu; rozhodnout o správnosti numericky vypočítaného řešení a jeho ovlivnění chybou zaokrouhlovací, diskretizační, případně chybou jiného typu; rozpoznat numericky stabilní a nestabilní výpočet a charakterizovat ho pomocí čísla podmíněnosti; analyzovat numerické algoritmy z hlediska výpočetní složitosti a paměťových nároků; používat syntaxi programu Matlab a standardní funkce z knihoven Matlabu; navrhnout algoritmickou správnou implementaci základních numerických metod, zapsat ji v jazyce Matlab, odladit a otestovat.

Elektronické kurzy v LMS

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Prezentace anglicky (PDF, 3 MiB)

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] KUČERA, R. Numerické metody. Ostrava: VŠB–Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 80-248-1198-7.
[2] VONDRÁK, V., POSPÍŠIL, L. Numerické metody I. 1. vyd. Ostrava: VŠB–Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 80-248-2449-9 .
[3] QUARTERONI, S., SACCO, R., SALERI, F. Numerical Mathematics. 2. vyd. New York: Springer, 2007. ISBN 978-3-540-49809-4 .

Doporučená literatura

[1] MÍKA, S., BRANDNER, M. Numerické metody I. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000. ISBN 80-7082-619-3.
[2] SÜLI, E., MAYERS, D., F. An Introduction to Numerical Analysis. Cambridge: University Press, 2003. ISBN 978-0521007948 .


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky angličtina
Kód 310-2420/02
Zkratka NM
Název předmětu česky Numerické metody
Název předmětu anglicky Numerical methods
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.