Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Diplomový projekt II

Cíle předmětu

Tento předmět je určen převážně na konzultace k diplomové práci studenta. Student vypracuje pod metodickým dohledem vedoucího práce diplomovou práci podle individuálního zadání. Témata prací bývají vyhlášena na začátku 2. ročníku navazujícího magisterského studia.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Odborná studijní literatura bude zadána posluchači individuálně podle tématu práce v zadání diplomové práce.

Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce. [online]. Ostrava: VŠB-TU, FS. 2005 v aktuálně platné verzi. Dostupné z: http://iso.fs.vsb.cz/SME/FS_SME_05_003_VypracovaniDPBP.pdf
ČSN 01 6910. Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovávaných textovými editory
ČSN ISO 5966. Formální úprava vědeckých a technických zpráv
ČSN ISO 7144. Formální úprava disertací a podobných dokumentů
ČSN 01 13 00. Zákonné měřící jednotky
ČSN 01 13 01. Veličiny, jednotky, rovnice
ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát přednášet o vědě. 2000. 1. vydání. Praha. Akademie. 2000, dotisk 2002. 204 s. ISBN 80-2000-0755-5.

Doporučená literatura

TAUFER, Ivan, Josef KOTYK a Milan JAVŮREK. Jak psát a obhajovat závěrečnou práci: bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační, habilitační. 2., dopl. a opr. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. ISBN 978-80-7395-746-9
BUREŠ, JIŘÍ. conVERTER – převody jednotek. [online]. Dostupné z: http://www.converter.cz/jednotky.htm
TKAČÍKOVÁ, DANIELA 2005. Jak zpracovávat bibliografické citace. [online].poslední aktualizace 2015-12-03. [vid. 2017-11-09].Dostupné z: http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/
TKAČÍKOVÁ, Daniela. Jak zpracovávat bibliografické citace a vytvářet jejich soupisy podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2158-0.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód 346-5008/02
Zkratka DPII
Název předmětu česky Diplomový projekt II
Název předmětu anglicky Diploma Project II
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.