Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářský projekt I

Cíle předmětu

Získání znalostí a dovedností pro samostatné zpracování teoretické (rešeršní) části bakalářské práce.

Povinná literatura

• Určí vyučující - vedoucí bakalářské práce dle zadání bakalářské práce.
• Závazné pokyny pro vypracování bakalářské práce, FS VŠB-TU Ostrava.

Doporučená literatura

http://knihovna.vsb.cz/kurzy/index.html
• ČSN ISO 690: 2011 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 39s.
• Jak psát vysokoškolské závěrečné práce. http://knihovna.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 310-2430
Zkratka BP I
Název předmětu česky Bakalářský projekt I
Název předmětu anglicky Bachelor project I
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.