Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Úvod do mechaniky pružných těles

Cíle předmětu

Předmět se zabývá základními pojmy mechaniky pružných těles. Studenti získají poznatky o navrhování a posuzování strojních konstrukcí. Hlavní témata předmětu po jednotlivých týdnech výuky:
1) Předpoklady řešení úloh pružnosti a pevnosti
2) Namáhání tahem a tlakem. Tahová zkouška materiálu.
3) Namáhání tahem a tlakem. Výpočet napětí a deformace při uvažování vlastní tíhy.
4) Teorie napjatosti. Základní případy napjatosti.
5) Výpočet deformace při víceosé napjatosti. Rozšířený Hookeův zákon. Hypotézy pevnosti.
6) Kvadratické momenty průřezu.
7) Napjatost prostého smyku. Kroucení prutů kruhového a mezikruhového průřezu.
8) Rovinný ohyb přímých nosníků. Vnitřní silové účinky, posouvající síla a ohybový moment.
9) Výpočet normálových napětí při namáhání ohybem. Složky deformace při ohybu.
10) Deformační energie při namáhání ohybem. Castiglianova metoda.
11) Stabilita přímých prutů. Eulerovo a Tetmajerovo řešení kritické vzpěrné síly.
12) Složené namáhání. Složené namáhání ohybem a tahem. Ohyb a kroucení.
13) Tvarová pevnost materiálů. Mezní stavy materiálů (únava, creep).
14) Úvod do řešení numerických úloh. Přehled experimentálních metod pružnosti.

Povinná literatura

[1] HALAMA,R., ADÁMKOVÁ,L. ,FOJTÍK,F., FRYDRÝŠEK,K., ŠOFER,M. , ROJÍČEK,J. ,FUSEK,M. Pružnost a pevnost. Skripta VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2012, 254 stran.[ http://mi21.vsb.cz/modul/pruznost-pevnost ]
[2] LENERT, J. Pružnost a pevnost I. VŠB-TU Ostrava. Ostrava 1996, 1.vydání, 142s. ISBN 80-7078-392-3.

Doporučená literatura

[1]HOSCHL,C. Pružnost a pevnost ve strojnictví. SNTL Praha, 1971,pp.376.
[2] KRČÁL, O. Příklady z pružnosti a pevnosti I. Část 1. VŠB-TU Ostrava. Ostrava 1994, 1. vydání, 91s. ISBN 80-7078-243-9.
[3] KRČÁL, O., FRYDRÝŠEK, K., ADÁMKOVÁ, L. Příklady z pružnosti a pevnosti I. Část 2. VŠB-TU Ostrava. Ostrava 2008, 1. vydání, 124s. ISBN 978-80-248-1826-9.
[4] FRYDRÝŠEK, K., ADÁMKOVÁ, L. Mechanics of materials I .VŠB-TU Ostrava. Ostrava 2007, I. vydání, 179s.
ISBN 978-80-248-1550-3.
[5] LENERT, J. Pružnost a pevnost II .VŠB-TU Ostrava. Ostrava 1998, 1.vydání, 174s. ISBN 80-7078-572.


Kód330-0324
ZkratkaUMP
Název českyÚvod do mechaniky pružných těles
Název anglickyIntroduction to the Mechanics of Elastic Bodies
Garantdoc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
Garantující katedraKatedra aplikované mechaniky
Jazyk výukyčeština