Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pravděpodobnostní výpočty v mechanice

Cíle předmětu

Předmět reaguje na současný světový trend změn přechodu od deterministického pojetí k plně pravděpodobnostnímu pojetí posuzování spolehlivosti a designu strojních součástí, konstrukcí či celých systémů lidské společnosti. Studenti se seznámí s teoretickými a aplikačními přístupy řešení úloh stochastických (pravděpodobnostních, statistických) úloh (zpracování dat, tvorba modelů, numerické modelování, experimenty).

Povinná literatura

FRYDRÝŠEK, K. Pravděpodobnostní výpočty v mechanice 1, skriptum, Katedra pružnosti a pevnosti, Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, ISBN 978-80-248-2314-0, Ostrava, 2010, pp.149.

FRYDRÝŠEK, K., JANČO, R. Nosníky a rámy na pružném podkladu 2, FS VŠB-TU Ostrava, ISBN 978-80-248-1743-9, Ostrava, 2008, pp.516.

TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Spolehlivost stavebních konstrukcí, Teorie, numerické metody, navrhování, software, (2. opravené vyd.), ISBN 80-214-2577-6, Brno, CERM, 2004, pp.89.

MAREK, P., BROZZETTI, J., GUŠTAR M. Probabilistic Assessment of Structures Using Monte Carlo Simulation Background, Exercises and Software, 2nd edition, ITAM CAS, Prague, 2003, Czech Republic, ISBN 80-386246-08-6, pp.471 (cd attached).

Doporučená literatura

FRYDRÝŠEK, K. Aplikace pravděpodobnostní metody SBRA ve vědecko-technické praxi, habilitační práce v oboru Aplikovaná mechanika, katedra pružnosti a pevnosti, Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, Česká republika, 2009, pp.144.

FRYDRÝŠEK, K., VÁCLAVEK, L., LENERT, J., MAREK, P. Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 534/2008 F1b (Nový předmět "Pravděpodobnostní výpočty v mechanice" jako inovace výuky na FS VŠB-TU Ostrava), katedra pružnosti a pevnosti, Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2008.

KONEČNÝ, P., MAREK, P., GUŠTAR, M. Druhá dekáda rozvoje metody SBRA (přehled referencí a hlavních aktivit na UTAM AV ČR, v.v.i. a na VŠB-TU Ostrava za období 1997-2006), Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2007, ISBN 978-80-86246-30-7, pp.67.

VÁCLAVEK, L. Analytické výpočtové modely, teorie druhého řádu a pravděpodobnostní posudek spolehlivosti konstrukcí, habilitační práce, katedra pružnosti a pevnosti, Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2006, pp.137.

HALDAR, A., MAHADEVAN, S. Probability, Reliability and Statistical Methods in Engineering Design, John Willey & Sons, Inc, ISBN 0-471-33119-8 , New York, USA, 2001.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 330-0913
Zkratka PVvM
Název předmětu česky Pravděpodobnostní výpočty v mechanice
Název předmětu anglicky Probabilistic Calculations in Mechanics
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.