Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Základy matematiky

Cíle předmětu

Po absolvování předmětu získá student znalosti a početní dovednosti základů matematiky v rozsahu potřebném k úspěšnému zvládnutí studia na VŠB. Student dokáže vyhodnotit pravdivostní hodnotu logického výroku, vysvětlit rozdíl mezi základními číselnými množinami, upravit algebraický výraz, popsat vlastnosti funkcí, jejich definiční obory, vyčíslit funkční hodnoty elementárních funkcí ve význačných bodech a nakreslit grafy těchto funkcí. Dále je student schopen vyřešit lineární, kvadratické, exponenciální, logaritmické a goniometrické rovnice a nerovnice a využít je pro řešení elementárních úloh analytické geometrie.

Povinná literatura

J. Polák, Přehled středoškolské matematiky, Prometheus, ISBN 80-85849-78-X
J. Polák, Středoškolská matematika v úlohách I, Prometheus.
J. Polák, Středoškolská matematika v úlohách II, Prometheus.
B. Budinský, J. Charvát: Matematika I, SNTL Praha 1987, ISBN 04-011-87.
R. G. Brown, D. P. Robbins: Advanced Mathematics (A Precalculus Course), Houghton Mifflin Comp., Boston 1989.

Doporučená literatura

J. Kuben, P. Šarmanová, Diferenciální počet funkcí jedné proměnné, multimediální výukové CD, VŠB-TU Ostrava, 2006, http://www.am.vsb.cz/sarmanova/cd


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-2101
Zkratka ZMA
Název předmětu česky Základy matematiky
Název předmětu anglicky Principles of Mathematics
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.