Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vybrané kapitoly z numerických metod

Cíle předmětu

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními numerickými metodami pro řešení inženýrských úloh, které vedou na rozsáhlé soustavy lineárních rovnic, nelineárních rovnic nebo hledání vlastních čísel. Dále ukážeme interpolace a aproximace metodou nejmenších čtverců. Závěr kurzu bude věnován numerické analýze, a to derivování, integrování a úvodu do řešení okrajových úloh pro parciální diferenciální rovnice. Jednotlivé kapitoly budou motivovány příklady z inženýrské praxe, algoritmy budou implementovány v Matlabu a studenti se seznámí s knihovnami numerické lineární algebry, např. BLAS, LAPACK a MUMPS.

Povinná literatura

- Vitásek, E.: Numerické metody. SNTL Praha, 1987.
- Vondrák,V., Pospíšil, L.: Numerické metody 1. MI21, VŠB-TU Ostrava 2012.
http://mi21.vsb.cz/modul/numericke-metody-1

Doporučená literatura

- W.H., Flannery, B.P., Teukolski, S.A., Vetterling, W.T.: Numerical Recipes in C. Cambridge University Press, Cambridge 1990.
- Quarteroni, A. – Sacco, R. – Saleri, F. Numerical Mathematics. Springer, 2000.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-4506
Zkratka VKzNM
Název předmětu česky Vybrané kapitoly z numerických metod
Název předmětu anglicky Selected Chapters on Numerical Methods
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.