Skip to main content
Skip header

Occupational safety in the construction

* Exchange students do not have to consider this information when selecting suitable courses for an exchange stay.

Course Unit Code206-0002/01
Number of ECTS Credits Allocated2 ECTS credits
Type of Course Unit *Compulsory
Level of Course Unit *First Cycle
Year of Study *First Year
Semester when the Course Unit is deliveredWinter Semester
Mode of DeliveryFace-to-face
Language of InstructionCzech, English
Prerequisites and Co-Requisites There are no prerequisites or co-requisites for this course unit
Name of Lecturer(s)Personal IDName
ZID03Ing. Libor Žídek
Summary
Learning Outcomes of the Course Unit
The aim of this subject is to inform students about basic prescripts in the area of occupational safety. The content of this subject clears up single branches of building industry with focus on possible danger and primarily on its prevention in practise.
Course Contents
The aim of this subject is to inform students about basic prescripts in the area of occupational safety. The content of this subject clears up single branches of building industry with focus on possible danger and primarily on its prevention in practise.
Recommended or Required Reading
Required Reading:
Individual literature.
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.
Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění.
Recommended Reading:
Individual literature.
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.
Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění.
Planned learning activities and teaching methods
Tutorials
Assesment methods and criteria
Task TitleTask TypeMaximum Number of Points
(Act. for Subtasks)
Minimum Number of Points for Task Passing
Graded exercises evaluationGraded credit100 51