Skip to main content
Skip header

Fundamentals of Law

* Exchange students do not have to consider this information when selecting suitable courses for an exchange stay.

Course Unit Code711-0479/37
Number of ECTS Credits Allocated2 ECTS credits
Type of Course Unit *Choice-compulsory type B
Level of Course Unit *Second Cycle
Year of Study *Second Year
Semester when the Course Unit is deliveredSummer Semester
Mode of DeliveryFace-to-face
Language of InstructionCzech
Prerequisites and Co-Requisites Course succeeds to compulsory courses of previous semester
Name of Lecturer(s)Personal IDName
JAK22Ing. Dagmar Jakubcová
KLE0094Mgr. Jiří Klega
SIO0002Mgr. Jan Siostrzonek
PET0240JUDr. Pavla Petříková
Summary
TAUGHT ONLY IN CZECH
Annotation
Familiarization with role and function of law in society. Relation of the state as a representative of public authority and law as an instrument of regulation of relations in society. Students will get basic view of legal order of the Czech Rep.
Learning Outcomes of the Course Unit
Course objectives
Provision of general view of law to students. Aim is to familiarize students with legal order as a whole, theory of law, as well as with a way to work with legal regulations.
Course Contents
1. State and Law
2. Legislation
3. Sources of Law
4. Constitution of the Czech Republic – Division of Powers
5. Charter on Human Rights of the Czech Republic
6. Civil Law Fundamentals
7. Civil Procedure Fundamentals
8. Corporate Law Fundamentals
9. Labour Law Fundamentals
10. Administrative Law Fundamentals
11. Administrative Procedure Fundamentals
12. Criminal Law Fundamentals
13. Criminal Procedure Fundamentals
14. European Union Law Fundamentals
Recommended or Required Reading
Required Reading:
REGULATION (EC) No 864/2007 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II)
Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters

Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No 1347/2000
CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION (2016/C 202/02)
Janků, M et al. Basics of law for students of non-law faculties. 7., revised and supplemented edition Praha: C.H.Beck, 2022, 776 s.
Právní předpisy dle upřesnění pedagogem, zejména:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
zákon č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
Zákon č.40/2009 Sb., Trestní zákoník, v platném znění
Zákon č. 262/2006., zákoník práce, v platném znění
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění
zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, v platném znění
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění
zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění
REGULATION (EC) No 864/2007 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II)
Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters
Janků, M. a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 7., přepracované a doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2022, 776 s., ISBN 978-80-7400-875-7
Šíma, Alexander. Suk, Milan: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, C. H. Beck, Praha 2022, 17. vydání, 464 s., ISBN 978-80-7400-880-1
SPIRIT, Michal. Úvod do studia práva. 2., vyd., Praha: Grada Publishing, 2014. 190 s., ISBN 978-80-247-5280-8.
Recommended Reading:
REGULATION (EU) No 806/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010
Harvánek, J. Theory of Law, Praha, Publishing and publishing house Aleš Čeněk, 2013 439 s.

SPIRIT, Michal a kol. Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva. 4. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 294 stran. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-7380-551-7
POKORNÁ, Jarmila a kol. Obchodní společnosti a družstva. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2022. xxx, 484 stran. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-867-2
Planned learning activities and teaching methods
Lectures, Seminars, Tutorials
Assesment methods and criteria
Task TitleTask TypeMaximum Number of Points
(Act. for Subtasks)
Minimum Number of Points for Task Passing
Graded creditGraded credit100 51