Název projektu: Vývoj kovové kotevní a upevňovací techniky nové generace s vysokou únavovou odolností

Název operačního programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), Program Aplikace, Výzva IV.
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012218
Poskytovatel dotace: MPO ČR

Příjemce/řešitel:  fischer Vyškov spol. s r.o.
Spoluřešitel/spolupříjemce: VŠB – TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (FMMI)

Realizace projektu: 15.11. 2017 – 31. 10. 2020
Celkové náklady projektu: 30 538 965,52 Kč

Projekt je zaměřen na získání znalostí potřebných pro vývoj a design nového produktu, žádaného na trhu - kovové kotevní a upevňovací techniky nové generace s vysokou únavovou odolností. Veškeré činnosti dané řešením projektu povedou k zavedení inovačních technologií a k vytvoření nového, unikátního a konkurenceschopného produktu - prototypu nabízeného na světových trzích.

Leták ve formátu PDF