Talentovaní studenti VŠB-TUO

Nový program univerzity pro studenty s mimořádným zájmem o studijní obor.
info-image

Program péče o talentované studenty začal probíhat od počátku roku 2016, jako součást jednoho z projektů IRP-diverzita. Hlavním smyslem programu péče je podchytit talentované studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia s mimořádným zájmem o studijní obor a s tím související aktivity, tak aby se již během studia mohl rozvíjet odborný potenciál studentů a aby dobu strávenou studiem maximálně zúročili. Dalším smyslem je získat kvalitně připravené adepty budoucího studia doktorského.

V programu péče o talentované studenty byly pro rok 2016 definovány hlavní cíle:

 • personální zabezpečení programu péče,
 • nalezení postupu rozpoznání talentovaných studentů,
 • formulování hlavních aktivit studentů zařazených do programu péče,
 • stanovení bonusů pro zapojené studenty apod.

Výběr studentů

Výběr studentů probíhal odděleně na jednotlivých fakultách převážně v průběhu března a dubna 2016. Výběr studentů byl proveden na základě hodnocení fakultních komisí, které pracovaly pod vedením fakultních koordinátorů péče. Základními předpoklady pro zapojení studentů do programu péče bylo prokázání dostatečné motivace k zařazení (motivační dopis, pohovor) a studijní výsledky v předchozím studiu. Ke konci listopadu 2016 bylo do programu péče zapojeno celkem 35 studentů ze 7 fakult, studenti pracovali pod přímým vedením 33 mentorů.

Aktivity studentů

 • Účast na řešení projektů z oblasti vědy a výzkumu;
 • Účast na řešení projektů studentské grantové soutěže;
 • Zapojení do spolupráce s aplikační sférou;
 • Aktivní účast na odborných konferencích/soutěžích;
 • Spoluúčast na přípravě publikace;
 • Modelování pomocí softwaru;
 • Provedení dotazníkového šetření;
 • Rešeršní činnost;
 • Účast ve výuce předmětu nad rámec povinného studia.

Bonusy pro studenty:

 • Mimořádné stipendium;
 • Možnost absolvovat výuku předmětů, jež nejsou součástí standardního studijního plánu, bez povinnosti standardního zakončení předmětu;
 • Bezplatné zajištění uznávaných cizojazyčných zkoušek, např. TOEFL;
 • Bezplatné zajištění jazykových kurzů;
 • Účast na exkurzích nad rámec standardní nabídky apod.

Většina bonusů byla poskytována přímo fakultami.

Výběrové řízení pro zařazení studentů do programu péče pro rok 2017 proběhne pravděpodobně v měsících únor / březen 2017. Vyhlášení proběhne na jednotlivých fakultách.

Další informace najdte na: https://innet.vsb.cz/cs/studium-a-vyuka/talentovani-studenti/


© 2017 VŠB-TU Ostrava