EUROCORR 2017

Datum konání: 3. 9. 2017 - 7. 9. 2017
Místo konání: Kongresové centrum Praha
Přílohy:
pozvanka.pdf
Konference zabývající se problematikou korozních ztrát, korozním monitoringem a povrchovými úpravami kovů
info-image

Korozní ztráty u nás i v jiných průmyslově vyspělých státech se pohybují na úrovni 5 % hrubého domácího produktu. Naše hospodářství připraví koroze kovů ročně asi o 150 miliard korun. Tato částka je ohromující už jenom při pomyšlení, že ztráty způsobené mediálně daleko zajímavějšími katastrofami, jako jsou například požáry, jsou o dva řády nižší. Ročně to bývají necelé 2 miliardy. Ekonomika průmyslových a energetických provozů bývá korozními nehodami často fatálně zasažena, zejména v případě, že korozní poškození má přímý dopad na provozuschopnost podniku. S korozí jsou samozřejmě spojena i mnohá rizika pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců a obyvatel. Obor korozní inženýrství a protikorozní ochrana dosahuje v boji s korozí nemalých úspěchů. Vývoj nových materiálů a metod protikorozní ochrany v posledních desetiletích umožnil využití dříve nemyslitelných výrobních technologií. O existenci většiny způsobů ochrany proti korozi nemá laická veřejnost ani tušení. Ať už se to týká využití speciálních materiálů nebo povrchových úprav, elektrochemických ochran, či úpravy parametrů a složení korozního prostředí.

Konference EUROCORR je nepochybně nejvýznamnější akcí tohoto druhu, která se po mnoho let v Evropě koná. Každoročně přiláká k účasti tisícovku zástupců komerční i akademické sféry včetně nevýznamnějších celosvětově uznávaných korozních inženýrů, řadu sponzorů a vystavovatelů z oblastí povrchových úprav a povlaků kovů, chemických úprav prostředí, elektrochemických protikorozních ochran, korozního monitoringu, inspekce a zkušebnictví a mnoha dalších. Díky Asociaci korozních inženýrů bylo pořadatelství konference EUROCORR v roce 2017 přiděleno poprvé v historii České republice. Místem konání bude od 3. do 7. září 2017 Kongresové centrum v Praze. Po čtyři dny poběží ve 12 paralelních sekcích přednášky na aktuální témata v oblasti korozního inženýrství a protikorozní ochrany, jako například vysokoteplotní koroze, koroze v energetice, korozní praskání, koroze v petrochemickém průmyslu, povlaky, katodická ochrana, koroze v betonu, koroze ve vodách, mikrobiální koroze, predikce životnosti, atd. Stovky prací budou prezentovány formou posterů.

Zveřejnění příspěvků českých autorů v časopise "Koroze a ochrana materiálu", který je indexovaný databází SCOPUS.

Pořadatelství konference EUROCORR bylo v roce 2017 přiděleno poprvé v historii České republice.

Další informace naleznete v přiložené pozvánce a na webu konference.


© 2018 VŠB-TU Ostrava