Třetí kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních programů na Fakultě strojní VŠB-TUO

Uzávěrka podání přihlášek: 15. září 2017

Do třetího kola přijímacího řízení bude převedena pouze kapacita nenaplněná v prvním a druhém kole přijímacího řízení. Postup se řídí dokumentem:

s tím, že toto kolo je určeno výhradně pro uchazeče, kteří splňují některou z podmínek pro prominutí přijímací zkoušky dle části 1.5 uvedeného dokumentu (písemná přijímací zkouška z matematiky se konat nebude).

Termíny třetího kola přijímacího řízení

Spuštění 3. kola přijímacího řízení v informačním systému Edison

1. září 2017

Uzávěrka podání přihlášek pro 3. kolo

15. září 2017

Přijímací zkouška pro 3. kolo

nekoná se

Zápis do prezenční nebo kombinované formy studia pro 3. kolo

25. až 29. září 2017

Ve třetím kole přijímacího řízení musí uchazeč doložit své dosažené vzdělání úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení, kterou musí v listinné podobě doručit na adresu studijního oddělení Fakulty strojní VŠB-TUO co nejdříve po podání své elektronické přihlášky ke studiu, nejpozději do 21. září 2017.


© 2018 VŠB-TU Ostrava