Slavnostní Vědecká rada VŠB-TUO

V pátek 16. listopadu 2007 se uskuteční od 10:00 hod. v Aule VŠB-TUO Slavnostní zasedání Vědecké rady VŠB-TUO.
info-image
I letos si VŠB-Technická univerzita Ostrava připomíná výročí Dne boje za svobodu a demokracii. V pátek 16. listopadu 2007 se uskuteční od 10:00 hod. v Aule VŠB-TUO Slavnostní zasedání Vědecké rady VŠB-TUO. V rámci slavnostního shromáždění budou uděleny tituly Doktor honoris causa prof. Františku Trebuňovi, prof. Romanu Makariovi a také budou uděleny tři pamětní medaile Georgia Agricoly. Dle statutu, jímž se na VŠB-TUO zavádí udělování čestné vědecké hodnosti „Doktor honoris causa“, je tento čestný titul udělován význačným osobnostem vědeckého a společenského života, které svou dlouhodobou odbornou i organizační činností v daném vědním oboru přispěly významnou měrou k rozvoji vědeckého poznání a mezinárodní spolupráce na poli vědy a techniky. Prof. Ing. František Trebuňa, Ph.D., Dr.h.c. má mimořádné zásluhy na rozvoji velmi úzké a plodné spolupráce mezi Fakultou strojní Technické univerzity v Košicích a VŠB-TUO. Prof. Trebuňa je významným a uznávaným odborníkem v oblasti aplikované mechaniky se zaměřením na tenkostěnné konstrukce, jejich výpočty a experimentální ověřování, na pevnostní a tuhostní analýzu robotů a manipulátorů, na experimentální analýzu napjatosti a deformací, na automatizaci měření a vyhodnocování a mechaniku kompozitních materiálů. Prof. Trebuňa je nositelem mnoha ocenění za vědeckou, odbornou a publikační činnost, např. Čestného uznání „Vědec roku 2005 SR“. Významným přínosem prof. Prof. JUDr. Ing. Romana Makaria, CSc. pro české hornictví je skutečnost, že Státní báňská správa v uplynulých 20-ti letech zásadním způsobem přispěla ke stabilizaci českého hornictví zejména v oblasti bezpečnosti práce a vývoje smrtelné úrazovosti. Prof. Makarius je rytířem Maltézského řádu, nositelem Velkodůstojnického kříže pro Merito Melitensis, nositel všech českých hornických řádů a vyznamenání, nositel Velkého zlatého řádu za zásluhy o Rakouskou republiku, nositel Zlaté jehlice báňských záchranářů SRN, je nositelem zlatého Záslužného záchranářského kříže a Medaile Georgia Agricoly za zásluhy o české hornictví. Ve vazbě na VŠB–TUO je třeba vyzvednout jeho dlouholetou pedagogickou činnost, která přetrvává dodnes. Pamětní medaile Georgia Agricoly bude udělena třem významným odborníkům: - Paní prof. Ing. Ludmila Hyspecká, DrSc. zasvětila celý svůj profesní život oblasti fyzikální metalurgie. Je předním odborníkem v oblasti fázových přeměn materiálů. V dané oblasti patří mezi špičkové odborníky uznávané nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Zasloužila se o rozvoj dvojjazyčných doktorátů ve spolupráci s Ecole Centrale Paris. Tato její činnost byla oceněna Stříbrnou medailí města Paříže (1977), Pamětní medailí Ecole Centrale Paris (1994) a Francouzským řádem Akademické palmy (1996). Je rovněž držitelkou Pamětní medaile Ústavu experimentální metalurgie Slovenské akademie věd (1980). - Prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr.h.c. je jeden z nejvýznamnějších slévárenských odborníků, zejména v oblasti formovacích materiálů. Práce na automatickém stanovení obsahu lesklého uhlíku ve formovacích směsích, prováděné ve spolupráci s Průmyslovým institutem elektroniky ve Varšavě, byly oceněny vládou Polské republiky. Nelze pominout bohatou spolupráci prof. Jelínka s praxí - neustále se na něj obracejí o radu mnohé slévárny a dodavatelské firmy a některé problémy přerostly v dlouhodobější spolupráci s konkrétními výsledky ve prospěch firem a českého slévárenství. Tyto zásluhy ocenila Česká slévárenská společnost, která udělila prof. Jelínkovi nejvyšší vyznamenání „Čestné členství“. - Profesní profil prof. Ing. Emilie Krausové, CSc.je spjat s Vysokou školou báňskou, na níž 48 let působila jako pedagog, vědecko-výzkumný pracovník i akademický funkcionář. Odborná, vědecko-výzkumná a publikační činnost prof. Krausové se zaměřovala na problematiku optimalizace ekonomického rozhodování na bázi exaktních metod i heuristických postupů, na oblast ekonomické informatiky a počítačové podpory řídících procesů, na projektování systémů operativního řízení jednotlivých fází hutního výrobního cyklu – vždy v přímé spolupráci s podniky, k nimž byl vázán realizační výstup a s výzkumnými institucemi. Kromě výše uvedených oceněných budou již tradičně jako na každém Slavnostním zasedání Vědecké rady VŠB-TUO jmenováni noví docenti (8) a budou předány diplomy absolventům doktorských studijních programů (88) a absolventům studentům MBA (16). Slavnostní ráz celé akce dokreslí vystoupení Žesťového kvinteta Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a varhaník Petr Rajnoha, který je díky svému přístupu k autentické interpretaci varhanní hudby všech období často zván na různé české i evropské hudební festivaly. doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D. kancléřka VŠB–Technická univerzita Ostrava sarka.vilamova@vsb.cz Tel: 597 323 700 Fax: 596 918 507

© 2019 VŠB-TU Ostrava